Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3227/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Controle op concentraties door de Europese Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3227/00 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Controle op concentraties door de Europese Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3227/00

van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie

(17 oktober 2000)

Betreft: Controle op concentraties door de Europese Commissie

Commissaris Monti heeft zich herhaalde malen uitgesproken voor een wijziging van de regeling voor controle op concentraties om de manoeuvreerruimte van de Europese Commissie te vergroten. De praktijk geeft hem volledig gelijk.

Een goed voorbeeld hiervan is de aangekondigde fusie in Spanje tussen Endesa en Iberdrola, een fusie die de zegen lijkt te hebben van de Spaanse regering. Bij een analyse van deze fusie dient men te beseffen dat de twee fuserende ondernemingen tweederde van hun activiteiten in Spanje ontplooien, zodat er niet echt sprake is van een serieuze communautaire dimensie. Aan de andere kant is het zo dat in Spanje een besluit over het samengaan van twee bedrijven niet moet worden goedgekeurd door een onafhankelijke instantie als het Hof voor mededingingszaken, maar door de regering zelf.

Is de Commissie van mening dat in geval van een fusie waarbij bedrijven zijn betrokken die actief zijn in een strategische sector en hun activiteiten in één enkel land ontplooien, een zaak zou moeten zijn van de Commissie met het oog op controle op concentratie?

Heeft de Commissie een mening over de voorgenomen fusie tussen de twee belangrijkste elektriciteitsbedrijven in Spanje? Is zij van oordeel dat deze fusie gevolgen kan hebben voor de concurrentie?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(9 november 2000)

In haar Verslag(1) aan de Raad over de toepassing van de drempels van de concentratieverordening(2) van juni 2000, ter informatie aangeboden aan het Parlement, sprak de Commissie de volgende mening uit betreffende concentraties van ondernemingen die meer dan 2/3 van hun totale omzet in één en dezelfde lidstaat behalen: Wat de impact van de 2/3-regel betreft, leert de ervaring van de Commissie dat bepaalde transacties met duidelijke grensoverschrijdende gevolgen door dit criterium van de werkingssfeer van de concentratieverordening worden uitgesloten mldr Toch is de beschikbare informatie ontoereikend om definitieve conclusies te trekken. Bijgevolg is het noodzakelijk meer gegevens te verzamelen en te bestuderen alvorens concrete conclusies te trekken of specifieke wijzigingen voor te stellen.

Aangezien de Commissie niet eens over genoeg informatie beschikt om zich een voorlopige mening te vormen, kan zij geen standpunt innemen ten aanzien van de door het geachte parlementslid genoemde fusie.

(1) COM(2000) 399 def.

(2) http.//europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation.