Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3243/00 van Neil MacCormick (Verts/ALE) aan de Commissie. Zeevervoer over korte afstanden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3243/00 van Neil MacCormick (Verts/ALE) aan de Commissie. Zeevervoer over korte afstanden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3243/00

van Neil MacCormick (Verts/ALE) aan de Commissie

(20 oktober 2000)

Betreft: Zeevervoer over korte afstanden

Mijn vorige vraag (Mondelinge vraag QH-0699/00)(1) betreffende veerbootverbindingen met schiereilanden in Schotland had betrekking op met name twee routes. Kan de Commissie bevestigen dat haar antwoord op mijn vraag in principe ook van toepassing is op de verbindingen van Gourock met Kilcreggan en met Helensburgh?

(1) Schriftelijk antwoord van 6.9.2000.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(1 december 2000)

Zoals het geachte parlementslid weet, is de Commissie in overleg met de Schotste overheid om ervoor te zorgen dat op de routes die momenteel door CalMac worden geëxploiteerd het gemeenschapsrecht wordt nageleefd en met name Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer)(1) en de richtsnoeren van de Gemeenschap inzake staatssteun aan het zeevervoer(2). Aangezien twee van deze routes, Gourock/Dunoon en Tarbert/Portavadie verbindingen tussen havens op het vasteland zijn, heeft de Commissie om gedetailleerde informatie over de diensten op deze routes en het zeer specifieke karakter van de bediende plaatsen verzocht. Zoals werd opgemerkt in het antwoord van de Commissie op mondelinge vraag H-0699/00 van het geachte parlementslid, dat werd gegeven op de zitting van het Parlement van september 2000(3), suggereerden de verstrekte gegevens dat deze twee diensten met betrekking tot artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3577/92 konden worden beschouwd als vergelijkbaar met geregelde diensten met (of tussen) eilanden, omdat het alternatief over land niet realistisch of buitensporig lang was.

Aangezien de dienst van Gourock naar Helensburgh via Kilcreggan wordt geleverd door de plaatselijke overheid in plaats van CalMac, heeft de Commissie deze nog niet aan een nader onderzoek onderworpen. De Schotse overheid is evenwel om informatie verzocht over zeevervoersdiensten die niet door CalMac worden geleverd, zoals Gourock/Kilcreggan/Helensburgh, die momenteel wellicht op basis van openbare-dienstverplichtingen worden geleverd. Zodra deze informatie beschikbaar is, zal de Commissie een standpunt ten aanzien van deze route kunnen innemen.

(1) PB L 364 van 12.12.1992.

(2) PB C 205 van 5.7.1997.

(3) Handelingen van het Europees Parlement (september 2000).