Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3319/00 van Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) aan de Commissie. Aanhoudingen in Turkije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3319/00 van Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) aan de Commissie. Aanhoudingen in Turkije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3319/00

van Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) aan de Commissie

(25 oktober 2000)

Betreft: Aanhoudingen in Turkije

Op 23 september 2000 zijn elf leden van de pro-Koerdische Democratische Volkspartij (HADEP), onder wie de partijvoorzitter, in de stad Simak (Turkije) aangehouden. Zij worden door de politie beschuldigd van het bezit van wapens en granaten. Er dient op te worden gewezen dat de HADEP steeds gepleit heeft voor een vreedzame oplossing van het Koerdische conflict. Het optreden van de Turkse veiligheidsdiensten in deze zaak is alweer erg duister.

Is de Commissie op de hoogte van dit voorval? Wat is haar mening daaromtrent? Wat zijn haar voorstellen voor een oplossing van het Koerdische conflict?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(13 december 2000)

De Commissie is op de hoogte gesteld van de zaak die het geachte parlementslid heeft genoemd; zij volgt het verloop ervan.

Met betrekking tot de Turkse burgers van Koerdische afkomst is in twee periodieke verslagen in 1998 en 1999 benadrukt dat een civiele oplossing onder meer zou kunnen bestaan uit de erkenning van bepaalde vormen van de Koerdische culturele identiteit en meer tolerantie ten aanzien van de uitdrukkingsvormen van die identiteit, mits die niet separatisme of terrorisme propageren.

In het laatste periodiek verslag, door de Commissie op 8 november 2000 goedgekeurd(1), wordt de navolgende beoordeling gegeven: Ongeacht of Turkije bereid is etnische groepen met een eigen culturele identiteit en met gemeenschappelijke tradities aan te merken als nationale minderheden, is het duidelijk dat aan leden van dergelijke groepen bepaalde grondrechten nog steeds grotendeels worden ontzegd. Culturele rechten voor alle Turken, ongeacht hun etnische afkomst, zoals het recht radio-uitzendingen in hun moedertaal te verzorgen, hun moedertaal aan te leren of onderricht te krijgen in hun moedertaal, worden niet gewaarborgd (zie hierboven de rubriek economische, sociale en culturele rechten). Bovendien wordt deze burgers niet de gelegenheid geboden hun opvattingen hieromtrent naar buiten te brengen.

Het waarborgen van culturele rechten voor alle burgers, ongeacht hun afkomst, is eveneens een prioriteit voor de middellange termijn, vervat in het voorstel van de Commissie van 8 november voor een besluit van de Raad inzake de principes, prioriteiten, tussentijdse doelstellingen en voorwaarden van het partnerschap voor de toetreding met Turkije.

(1) COM(2000) 714 def.