Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3524/00 van Erik Meijer (GUE/NGL), Bob van den Bos (ELDR), Theodorus Bouwman (Verts/ALE), Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) en Toine Manders (ELDR) aan de Commissie. Capaciteitstekort voor staatsgrensoverschrijdende politiezorg in en rondom Nederlands Zuid-Limburg.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3524/00 van Erik Meijer (GUE/NGL), Bob van den Bos (ELDR), Theodorus Bouwman (Verts/ALE), Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) en Toine Manders (ELDR) aan de Commissie. Capaciteitstekort voor staatsgrensoverschrijdende politiezorg in en rondom Nederlands Zuid-Limburg.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3524/00

van Erik Meijer (GUE/NGL), Bob van den Bos (ELDR), Theodorus Bouwman (Verts/ALE), Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) en Toine Manders (ELDR) aan de Commissie

(13 november 2000)

Betreft: Capaciteitstekort voor staatsgrensoverschrijdende politiezorg in en rondom Nederlands Zuid-Limburg

1. Heeft de Commissie kennis genomen van de door de Nederlandse regering voorgestelde herverdeling van de sterkte van de politiekorpsen over de 25 Nederlandse politieregio's, waarbij de mate van aanwezigheid van inwoners van niet-westerse allochtone herkomst en verstedelijking een zwaardere rol gaan spelen bij de bepaling van de toe te wijzen politiesterkte, hetgeen tot gevolg heeft dat het Regiokorps Limburg-Zuid 370 arbeidsplaatsen voor politiemensen zou gaan verliezen?

2. Is het de Commissie bekend dat de Nederlandse regio Zuid-Limburg met de steden Maastricht en Heerlen vrijwel geheel wordt omgeven door Belgisch en Duits grondgebied, met daarin de steden Aken, Luik en Hasselt, hetgeen gevolgen heeft voor de wijze waarop de criminaliteit zich organiseert, zodat het wenselijk kan zijn om bij de beoordeling van de politiesterkte niet alleen een binnenlandse verdeelsleutel te hanteren?

3. Kan de Commissie bevestigen dat het politiekorps Limburg-Zuid meer dan voorheen de verplichting heeft om grensoverschrijdende drugstransporten aan te houden of te volgen, en dat dit door de vele pogingen om in dit grensgebied de drug XTC te produceren leidt tot een naar verhouding grote werklast, terwijl er daarnaast ook veel verzoeken komen van de Duitse en Belgische politie om grensoverschrijdende criminaliteit te helpen bestrijden?

4. Kan de Commissie aangeven of naar haar oordeel de door Nederland voorgenomen maatregel ertoe leidt dat er in deze dichtbevolkte grensregio voortaan een aanmerkelijk geringere politiesterkte zal bestaan dan het geval zou zijn als Nederlands Zuid-Limburg, de Belgische provincies Limburg en Luik en de aangrenzende bestuursdistricten (Kreise) in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen gezamenlijk zouden worden beoordeeld aan de hand van één verdeelsysteem, respectievelijk het Nederlandse, het Belgische en het Duitse?

5. Ziet de Commissie mogelijkheden om in samenspraak met de voor politiezorg verantwoordelijke nationale, regionale en lokale overheden bij te dragen tot het ontwikkelen van een objectieve norm voor de noodzakelijke sterkte van de politiezorg in deze en andere grensregio's binnen de Europese Unie?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(17 januari 2001)

1. De Nederlandse autoriteiten hebben de Commissie niet officieel in kennis gesteld van dit voorstel. Zoals het geachte parlementslid bekend is, behoren de toewijzing van politiesterkte, de verdeling van begrotingsmiddelen en de indicatoren die worden gehanteerd om deze verdeling te bepalen tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten.

2. Het is aan de regeringen van Duitsland, België en Nederland om uit te maken hoe de grensoverschrijdende criminaliteit in deze regio's moet worden bestreden. In dit verband wijst de Commissie erop dat in artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt opgeroepen tot nauwere samenwerking tussen politiediensten en douaneautoriteiten om de bestrijding van criminaliteit te verbeteren.

3. De Commissie is er zich van bewust dat de grensoverschrijdende drugshandel een probleem vormt in dit grensgebied. Het zou daarom voor de betrokken lidstaten van belang zijn te zorgen voor een doeltreffende samenwerking ook op dit gebied. In Nederland is in de politieregio Oost-Brabant een speciaal multidisciplinair team (Unit Synthetische Drugs) opgericht om het probleem van de synthetische drugs (zoals ecstasy) aan te pakken.

4. De Commissie beschikt niet over de nodige informatie om deze vraag te beantwoorden.

5. De Commissie is van oordeel dat aangrenzende lidstaten nauw dienen samen te werken in politieaangelegenheden, met name in grensgebieden. Eén van de praktische voorbeelden die in dit verband kunnen worden genoemd is de recente samenwerking tussen de politie- en douanediensten van Duitsland en Frankrijk in het Frans-Duitse grensgebied tussen Luxemburg en Zwitserland. De Commissie vestigt tevens de aandacht op het gemeenschappelijke programma inzake samenwerking tussen politie en douane (OISIN), in het kader waarvan financiële steun wordt verstrekt voor concrete samenwerkingsprojecten tussen lidstaten, waardoor kan worden bijgedragen tot een structurele verbetering van de politiële samenwerking in grensgebieden in de gehele Unie.