Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3710/00 van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie. Vangst van rode tonijn in Denia en Gandía.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3710/00 van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie. Vangst van rode tonijn in Denia en Gandía.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3710/00

van Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) aan de Commissie

(30 november 2000)

Betreft: Vangst van rode tonijn in Denia en Gandía

In de vissershavens van Denia en Gandía worden door Franse vissers reeds jaren netten met een lengte van verschillende mijlen gebruikt voor de vangst van rode tonijn.

De gevangen exemplaren van deze soort beantwoorden niet aan het vereiste minimumgewicht (60 kg). Er wordt echter geen enkele controle uitgeoefend.

Door deze vistechniek raken de visvoorraden in de Middellandse Zee uitgeput, omdat ook beschermde soorten worden gevangen. Welke stappen wil de Commissie bij de regeringen van de betrokken staten ondernemen zodat zij de nodige maatregelen nemen om de communautaire visserijwetgeving te doen naleven?

Is de Commissie voornemens sancties op te leggen aan landen die de voorschriften niet naleven?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(22 januari 2001)

In het verleden hebben Franse vaartuigen, en ook een klein aantal Spaanse vaartuigen, voor de kust van de Balearen met ringzegens op tonijn (Thunnus thynnus) gevist en hun vangsten in Spaanse havens aangeland.

De communautaire wetgeving bevat geen voorschriften inzake de lengte of andere afmetingen van ringzegens.

De minimummaat bij aanvoer voor tonijn is vastgesteld in bijlage XII van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen(1), en in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1626/94 van de Raad van 27 juni 1994 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Middellandse Zee(2). De tonijn moet minstens 70 centimeter groot zijn of minstens 6,4 kilogram wegen. Om evenwel in een marge voor toevallige vangsten van kleinere vissen te voorzien, is bepaald dat ten hoogste 15 % van de vangst (uitgedrukt in aantal vissen) mag bestaan uit exemplaren met een gewicht tussen 3,2 kg en 6,4 kg.

In de communautaire wetgeving is geen sprake van het door het geachte parlementslid vermelde minimumgewicht van 60 kg.

Deze voorschriften zijn vastgesteld door de Raad. Als inbreuken worden gepleegd, is het aan de lidstaten om te garanderen dat de regels worden nageleefd en om zo nodig wettelijke sancties op te leggen, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2847/93 van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(3).

Nationale visserij-inspecteurs kunnen door inspecteurs van de Commissie worden vergezeld in het kader van de communautaire controleregeling, die o.m. van toepassing is op de tonijnvisserij door

vaartuigen van de Gemeenschap. De Commissie kan op grond van de terzake geldende bepaling van het EG-Verdrag een rechtsprocedure inleiden tegen lidstaten die hun verplichtingen in het kader van de Gemeenschapswetgeving, en met name in het kader van de communautaire controleregeling, niet nakomen.

(1) PB L 125 van 27.4.1998.

(2) PB L 171 van 6.7.1994.

(3) PB L 261 van 20.10.1993.