Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3747/00 van Joachim Wuermeling (PPE-DE) aan de Commissie. Discriminatie van buitenlandse buschauffeurs in Frankrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3747/00 van Joachim Wuermeling (PPE-DE) aan de Commissie. Discriminatie van buitenlandse buschauffeurs in Frankrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3747/00

van Joachim Wuermeling (PPE-DE) aan de Commissie

(4 december 2000)

Betreft: Discriminatie van buitenlandse buschauffeurs in Frankrijk

Op grond van wetgeving in Frankrijk kunnen al bij geringe overtredingen, onder meer als de tachograafschijf niet absoluut correct is, aan buschauffeurs hoge boetes worden opgelegd. De gegeven boete staat in geen enkele verhouding tot de overtreding.

Bijzonder vaak worden buitenlandse busondernemingen door de Franse politie gecontroleerd.

Van deze maatregelen kan een indirecte belemmering van het vrije verkeer van diensten uitgaan.

1. Is de Commissie op de hoogte van deze handelwijze?

2. Stroken deze maatregelen in Frankrijk volgens de Commissie met het EG-recht?

3. Zo neen, is de Commissie dan voornemens een procedure wegens schending van het Verdrag aan te spannen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(17 januari 2001)

1. De Commissie is op de hoogte van de wijziging van de Franse wetgeving waarbij er zwaardere straffen kunnen worden opgelegd wanneer er zware overtredingen worden vastgesteld of wanneer een begeleidend document ontbreekt.

Wat de algemene discriminatie door de Franse autoriteiten van buitenlandse buschauffeurs betreft, tonen de statistieken van de Franse autoriteiten inzake overtredingen welke in de laatste tien jaar op hun grondgebied werden vastgesteld (zie verslagen 1991-1992(1), 1993-1994(2); 1995-1996(3) van de Commissie) en de door Frankrijk voor het volgende verslag verstrekte gegevens voor de jaren 1997-1998, niet aan dat een abnormaal hoog aantal buitenlandse chauffeurs werd gecontroleerd of dat er meer overtredingen van deze werden vastgesteld. Integendeel, het aantal buitenlandse chauffeurs dat werd gecontroleerd en waarbij overtredingen werden vastgesteld, bleek steeds aanzienlijk lager te liggen dan het aantal Franse chauffeurs.

2. en 3. De Commissie onderzoekt nog steeds of de hierboven genoemde Franse wetgeving in overeenstemming is met het Gemeenschapsrecht. Volgens het subsidiariteitsprincipe vallen de straffen voor overtredingen van het verkeersreglement onder de bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie kan enkel bepleiten dat de sancties voor inbreuken op het Gemeenschapsrecht een voldoende afschrikkend effect hebben, in verhouding staan tot de overtreding en doeltreffend zijn.

(1) COM(95) 713 def.

(2) COM(97) 698 def.

(3) COM(2000) 84 def.