Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3817/00 van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3817/00 van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3817/00

van Jeffrey Titford (EDD) aan de Commissie

(7 december 2000)

Betreft: Vervoer van levende dieren

Hoe worden de diverse vervoersrichtlijnen nageleefd met betrekking tot het vervoer van levende dieren op lange afstanden?

Wat doet de Europese Commissie aan de vele klachten die zij ontvangt over de wrede behandeling en het lijden waarmee het vervoer van levende dieren gepaard gaat?

Welke verslagen heeft de Europese Commissie hierover sinds 1 januari 1995 gepubliceerd?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(31 januari 2001)

De Commissie verwijst de geachte afgevaardigde naar het antwoord op de schriftelijke vraag E-3809/00 van de heer MacCormick(1).

Er zij op gewezen dat de Commissie heeft voldaan aan haar verplichting uit hoofde van artikel 13, lid 3, van Richtlijn 95/29/EG van de Raad van 29 juni 1995 tot wijziging van Richtlijn 91/628/EEG inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer(2), waarin wordt vastgesteld dat de Commissie een verslag indient over de ervaringen die de lidstaten sinds de tenuitvoerlegging van deze richtlijn hebben opgedaan.

Op grond van de resultaten van het verslag zal bij de wijziging van Richtlijn 91/628/EG van de Raad van 19 november 1991, zoals gewijzigd(3), speciale aandacht worden geschonken aan een betere handhaving van de communautaire wetgeving op dit gebied.

(1) Zie blz. 150.

(2) PB L 148 van 30.6.1995.

(3) PB L 340 van 11.12.1991.