Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3979/00 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanleg van een vuilnisstortplaats (Aterro sanitário do Oeste).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3979/00 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanleg van een vuilnisstortplaats (Aterro sanitário do Oeste).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3979/00

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(20 december 2000)

Betreft: Aanleg van een vuilnisstortplaats (Aterro sanitário do Oeste)

De MPI (Movimento Pró-Informação sobre o Aterro sanitário do Oeste), een burgerorganisatie die haar zetel heeft in het gemeentehuis van Vilar, in Cadaval (Portugal), heeft via het Directoraat-generaal Regionaal beleid een klacht ingediend over de procedure en de geselecteerde locatie voor de aanleg van genoemde stortplaats, gelegen in een waterwingebied van Torres Vedra, die een gevaar kan betekenen voor de omliggende ondergrondse waterreserves.

In feite zijn er, zoals deskundigen aanvoeren en zoals ik zelf tijdens een recent bezoek aan de uitgekozen locatie heb kunnen vaststellen, alternatieve mogelijkheden in de buurt, die niet dezelfde milieu-, sociale en economische nadelen hebben als dit terrein, waar de bouwwerkzaamheden reeds begonnen zijn en dat grenst aan een klein woongebied.

Er zij op gewezen dat er geen enkele maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden of een voorafgaand milieueffectonderzoek is uitgevoerd. Overigens heeft de gemeenteraad van Cadaval zich reeds uitgesproken tegen de keuze van deze locatie.

Derhalve wordt de Commissie verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat is haar standpunt ten aanzien van de klacht van de Movimento Pró-Informação sobre o Aterro sanitário do Oeste, en

2. welke maatregelen worden er genomen om te waarborgen dat de communautaire financiering pas verstrekt zal worden als is aangetoond dat de gekozen locatie voor de aanleg van de vuilnisstortplaats de locatie is die het minste milieu- en sociale nadelen en effecten met zich meebrengt?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(12 februari 2001)

Het geachte parlementslid wordt verwezen'naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag P-3498/00 van de heer Jorge Moreira Da Silva(1).

De Commissie kan daaraan toevoegen dat de Portugese autoriteiten hebben geantwoord op het schrijven van de Commissie. In bijlage bij dit antwoord hebben de Portugese autoriteiten een kopie gevoegd van alle op hun initiatief uitgevoerde studies inzake de effecten van het project op de verschillende milieucompartimenten.

Bovendien heeft de Commissie aanvullende informele contacten gehad met de vertegenwoordiger van de eisende partijen en de Portugese autoriteiten teneinde een duidelijker zicht te krijgen op de gevolgen van het project, met name die welke betrekking hebben op de bescherming van de watervoerende lagen en de volksgezondheid.

Tenslotte brengt de Commissie het geachte parlementslid ervan op de hoogte dat zij zich momenteel buigt over alle haar ter beschikking gestelde gegevens om op die basis zo spoedig mogelijk een besluit te nemen.

De Commissie behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van het gemeenschapsrecht alle eventuele communautaire subsidies van de nationale autoriteiten terug te vorderen.

(1) PB C 163 E van 6.6.2001, blz. 141.