Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3992/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Het toekomstige verbod op knalvuurwerk in Zweden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3992/00 van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie. Het toekomstige verbod op knalvuurwerk in Zweden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3992/00

van Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) aan de Commissie

(21 december 2000)

Betreft: Het toekomstige verbod op knalvuurwerk in Zweden

De Zweedse regering heeft eind oktober 2000 voorgesteld een volledig verbod op zogeheten knalvuurwerk in te voeren. Dit knalvuurwerk produceert slechts een harde knal, terwijl siervuurwerk tevens een lichtschijnsel afgeeft. Voor wat betreft de laatste categorie vuurwerk is de Zweedse regering voornemens de minimumleeftijd voor personen aan wie dit vuurwerk verkocht mag worden te verhogen van 15 naar 18 jaar.

Is het volledige verbod op knalvuurwerk in Zweden in overeenstemming met het vrije verkeer van goederen op de interne markt?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(1 maart 2001)

De Commissie is van het Zweedse wetsvoorstel in kennis gesteld overeenkomstig Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften(1). De Commissie heeft over dit voorstel opmerkingen geformuleerd die op 10 oktober 2000 aan de Zweedse autoriteiten zijn toegezonden en heeft daar nog steeds geen antwoord op ontvangen.

In deze opmerkingen vroeg de Commissie naar de redenen voor het voorgestelde verbod op knalvuurwerk teneinde deze maatregel aan de artikelen 28 tot en met 30 (ex artikelen 30 tot en met 36) van het EG-Verdrag te kunnen toetsen.

Vandaar dat de Commissie het Zweedse wetsvoorstel nog niet kan beoordelen. Het standpunt van de Commissie in haar antwoord van 18 mei 2000 op vraag E-1798/00(2) over hetzelfde onderwerp blijft echter ongewijzigd.

(1) PB L 204 van 21.7.1998.

(2) PB C 89 E van 20.3.2001, blz. 88.