Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4023/00 van Maurizio Turco (TDI) aan de Commissie. Financiering van radio- en televisie-uitzendingen in het Italiaans.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4023/00 van Maurizio Turco (TDI) aan de Commissie. Financiering van radio- en televisie-uitzendingen in het Italiaans.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-4023/00

van Maurizio Turco (TDI) aan de Commissie

(12 december 2000)

Betreft: Financiering van radio- en televisie-uitzendingen in het Italiaans

Kan de Commissie meedelen of de Europese instellingen radio- en televisie-uitzendingen in het Italiaans financieren,

Kan de Commissie meedelen om welke reden en volgens welke criteria en procedures financiering wordt toegekend,

Kan de Commissie meedelen welke uitzendingen worden gefinancierd en voor welke bedrag per uitzending,

Kan de Commissie meedelen of er controle op de uitzendingen wordt uitgeoefend, welke parameters hierbij worden gebruikt en wie de controles uitvoert?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(26 januari 2001)

De Commissie wil de aandacht van de geachte afgevaardigde vestigen op het MEDIA-programma van de Gemeenschap, haar belangrijkste programma op audiovisueel gebied.

Het MEDIA-programma heeft geen betrekking op radio-uitzendingen. De steun aan televisie-uitzendingen is voorts strikt gericht op onafhankelijke productiemaatschappijen en niet op omroepmaatschappijen.

Het MEDIA-programma steunt onafhankelijke Europese productiemaatschappijen die Europese televisieprogramma's (fictie, animatie, documentaires) produceren waarbij ten minste twee omroepmaatschappijen uit ten minste twee aan het MEDIA-programma deelnemende landen zijn betrokken. Het televisieprogramma moet een minimale duur van 25 minuten hebben en mag niet zijn uitgezonden vóór de dag van de deadline van de betreffende oproep tot het indienen van voorstellen. De aan de omroepmaatschappijen die aan de productie deelnemen in licentie gegeven exploitatierechten moeten na een maximale licentieperiode van zeven jaar aan de producent worden teruggegeven.

Tijdens het MEDIA II-programma zijn zes Italiaanse televisieprojecten door de Gemeenschap gesteund voor een totaal bedrag van 990 000.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Naast het MEDIA-programma heeft de Begrotingsautoriteit sinds 1998 een begrotingspost (B3-2016) opgenomen ter ondersteuning van initiatieven voor innovatieve en meertalige radio- en televisiezenders en voor proefprojecten op het gebied van de elektronische distributie van inhoud en elektronische productienetwerken in de vorm van financiële bijdragen die niet meer mogen bedragen dan 50 % van de totale uitgaven van het programma. De kwalitatieve op de inhoud gebaseerde criteria bepalen dat de projecten moeten zijn gericht op de operationele fase van de implementatie van Europese digitale radiodiensten (actie 1) of van Europese meertalige televisiezenders/groepen van televisiezenders (actie 2), of betrekking moeten hebben op proefprojecten op het gebied van de distributie van elektronische inhoud (actie 3) of elektronische productienetwerken (actie 4). De analyse van de dossiers door de Commissie en een panel van onafhankelijke deskundigen is met name gericht op de methodologie van het ingediende project en op de volgende kenmerken van het beoogde initiatief waarnaar het project verwijst: Europese dimensie;

aantal actief bij het project betrokken lidstaten (ten minste vier); meertalig karakter (er moeten ten minste drie talen bij zijn betrokken); kwaliteit en relevantie van de Europese en multiculturele inhoud; aard en omvang van de Europese kijk- en luistergroep; sterkte en transnationale aard van de partners van het initiatief; innovatieve aard van het initiatief; gebruik van huidige technologische ontwikkelingen voor de uitzending en verspreiding van programma's.

De door middel van het aanmeldingsformulier gevraagde informatie wordt niet alleen gebruikt voor het beoordelen van de waarschijnlijkheid dat het ingediende project wordt gerealiseerd maar ook voor het testen van het vermogen van de gegadigde om effectief dergelijke initiatieven uit te voeren, met name wat zijn financiële draagkracht en vakbekwaamheid betreft.

In 1998 en 1999 werden de volgende projecten gefinancierd:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>