Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0044/01 van Antonios Trakatellis (PPE-DE) aan de Commissie. Privatisering Olympic Airways.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0044/01 van Antonios Trakatellis (PPE-DE) aan de Commissie. Privatisering Olympic Airways.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0044/01 van Antonios Trakatellis (PPE-DE) aan de Commissie. Privatisering Olympic Airways.

Publicatieblad Nr. 187 E van 03/07/2001 blz. 0167 - 0167


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0044/01

van Antonios Trakatellis (PPE-DE) aan de Commissie

(16 januari 2001)

Betreft: Privatisering Olympic Airways

De Griekse regering is van plan Olympic Airways te privatiseren door een faillissement en opsplitsing van het bedrijf in twee ondernemingen, een met de activa en een met de passiva. Kan de Commissie, ook gezien de informatie die ik heb ontvangen naar aanleiding van mijn eerdere vraag, namelijk dat de Commissie het herstructureringsprogramma voor OA dat de Griekse autoriteiten hebben voorgelegd onderzoekt in het licht van de regelingen voor staatssteun op grond van artikel 88 van het Verdrag van Amsterdam, de volgende vragen beantwoorden:

1. Is het plan voor de privatisering en vervolgens het behoud en de herstructurering van OA als probleembedrijf overeenkomstig de regels voor staatssteun tijdig, en wel voor de goedkeuring ervan aan de Commissie meegedeeld?

2. In hoe verre zijn de kapitaalinjecties, de kwijtschelding van schulden, de leningen, de fiscale faciliteiten of verlaagde bijdragen voor de sociale zekerheid en de garanties voor leningen die in het plan door de Griekse regering worden voorgesteld verenigbaar met de regels voor de interne markt?

3. De Griekse overheid verkoopt in haar hoedanigheid van aandeelhoudster bij de verkoop van OA haar aandelen; aan welke voorwaarden dient deze verkoop te voldoen, zodat er overeenkomstig de specifieke regels en richtsnoeren van de Europese Commissie(1) geen sprake is van enige vorm van staatssteun? Is het bedrijf doorgelicht door een onafhankelijke deskundige, die onder normale omstandigheden de Commissie de waarde moet aangeven van de onderneming in permanent bedrijf, en wanneer de Commissie dat noodzakelijk acht, de liquidatiewaarde?

4. Is de Commissie een rapport toegezegd waarin de verkoopwaarde wordt vastgesteld, zodat zij het feitelijke steunbedrag kan vaststellen?

5. Verlangt de Commissie teruggave van schulden waarvan de termijn is verstreken, en hoeveel bedragen deze?

6. Wat is haar standpunt inzake de lening van 16 miljard drachme aan de maatschappij voor haar verhuizing naar de nieuwe luchthaven Spata, terwijl de aanwijzingen toenemen dat zij niet in staat is deze verhuizing uit te voeren en voor verrichte werkzaamheden te betalen?

(1) Mededeling van de Commissie, PB C 350 van 10.12.1994.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(16 februari 2001)

De privatisering van Olympic Airways, waarvan de Commissie niet in kennis is gesteld, bevindt zich voorlopig nog in een voorbereidende fase. Niettemin houdt de Commissie nauw contact met de Griekse autoriteiten over deze zaak. Het lijkt ons in dit stadium op zijn minst voorbarig om een uitspraak te doen over het bestaan van mogelijke steun en over de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt daar noch de resultaten van de aanbestedingsprocedure, noch de precieze voorwaarden van de privatisering van het bedrijf op dit ogenblik bekend zijn. De Commissie is echter wel voornemens de regeling voor steunmaatregelen voor de burgerluchtvaart, waarnaar het geachte parlementslid verwijst, toe te passen.

Wat tenslotte de verhuizing van de activiteiten van Olympic Airways naar de luchthaven van Spata betreft, heeft de Commissie bij brief van 10 november 2000 aan de Griekse autoriteiten meegedeeld dat ze besloten heeft het gebruik van staatsgaranties toe te staan om een gedeelte van deze verhuizing te financieren door middel van leningen.