Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0063/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Gevallen van leukemie en kanker bij militairen van de oorlog in Kosovo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0063/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Gevallen van leukemie en kanker bij militairen van de oorlog in Kosovo.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0063/01 van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie. Gevallen van leukemie en kanker bij militairen van de oorlog in Kosovo.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0032 - 0033


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0063/01

van Cristiana Muscardini (UEN) aan de Commissie

(22 januari 2001)

Betreft: Gevallen van leukemie en kanker bij militairen van de oorlog in Kosovo

Overweegt de Commissie,

naar aanleiding van de recente tragische gevallen van leukemie en kanker bij talrijke militairen van de Europese strijdkrachten die aan het vredesoffensief in de Balkan hebben deelgenomen en de sterke uitbreiding van deze ziekten op het gehele grondgebied van de Gemeenschap,

gezien de bezorgdheid en angst die in heel Europa zijn gewekt over het eventuele verband tussen deze ziekten en het gebruik van verarmd uranium in de tijdens het conflict gebruikte munitie,

gezien ook de lijdensweg die de bevolking heeft moeten ondergaan wegens de bombardementen en de rampzalige gevolgen van het gebruik van verarmd uranium voor de burgerbevolking, de militairen en de honderden vrijwilligers die in Kosovo actief waren,

de waarheid na te gaan over de gevolgen van de in de Balkan gebruikte wapens en iedere soort van aansprakelijkheid hiervoor en wil zij de lidstaten verzoeken voor alle militairen die aan het vredesoffensief in de Balkan hebben deelgenomen, medische controles voor te schrijven?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0038/01, E-0062/01, E-0063/01 en P-0148/01

(15 maart 2001)

De Commissie heeft de groep wetenschappelijke deskundigen, opgericht bij artikel 31 van het Euratom-Verdrag, verzocht om een advies over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van blootstelling aan ioniserende straling van verarmd uranium. Zij heeft ook een rondetafelbespreking tot stand gebracht tussen internationale organisaties die programma's op dit gebied hebben opgezet.

De lidstaten en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) zijn verantwoordelijk voor soldaten die onder dienst waren in de Balkan. Het is ook de verantwoordelijkheid van de lidstaten om maatregelen te nemen voor de bescherming van de mensen die het gebied bezoeken. De Commissie zal alle ter zake doende informatie die zij ontvangt van internationale organisaties en het advies van de groep wetenschappelijke deskundigen, opgericht bij artikel 31 van het Euratom-Verdrag, doorgeven om de lidstaten te helpen bij het nemen van passende maatregelen. De Commissie zelf zal rekening houden met het wetenschappelijk advies bij het aanbieden van medische nazorg aan haar ambtenaren en contractanten die naar het gebied zijn gezonden.

De informatie die op dit ogenblik beschikbaar is bevat geen enkele aanwijzing dat levensmiddelen besmet zijn met verarmd uranium.

De Commissie volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het mogelijke verband tussen gevallen van slechte gezondheid onder diegenen die op missie waren in de Balkan en het gebruik van verarmd uranium in raketten die afgevuurd zijn op doelwitten in het gebied. Een van de voornaamste bronnen van informatie is het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), dat een bemonsteringscampagne heeft uitgevoerd in het gebied en waarvan de resultaten beschikbaar zijn in maart 2001.