Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0162/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Model voor instanties die meewerken aan communautaire acties van algemeen belang.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0162/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Model voor instanties die meewerken aan communautaire acties van algemeen belang.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0162/01 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Model voor instanties die meewerken aan communautaire acties van algemeen belang.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0051 - 0051


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0162/01

van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie

(31 januari 2001)

Betreft: Model voor instanties die meewerken aan communautaire acties van algemeen belang

De crisis waarin het Instituut voor de betrekkingen Europa-Latijns-Amerika (IRELA) zich momenteel bevindt, moet tot nadenken stemmen over een concreet model voor het functioneren van instanties als het IRELA, die specifieke acties van communautair belang uitvoeren en steun dienen te ontvangen uit de begroting van de EU.

Het spreekt vanzelf dat dergelijke instanties moeten worden gesteund, omdat de Europese Unie en de Commissie zich nu eenmaal niet bezig kunnen houden met werkzaamheden die niet specifiek tot hun institutionele werkterrein behoren. Nog logischer is het echter dat er een model moet worden ontworpen om onaangename verrassingen als deze crisis te voorkomen, en om niet te hoeven terugvallen op improvisaties bij het oplossen van eventuele crises.

Is de Commissie voornemens een model op te stellen voor de werking van instanties die meewerken aan communautaire acties van algemeen belang, ter waarborging van een goede ontplooiing van hun activiteiten en ter rechtvaardiging van de steun die deze instanties ontvangen uit de begroting van de Europese Unie?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(29 maart 2001)

Vanaf 1996 heeft het Parlement de algemene regels inzake de subsidies uit de begroting van de Unie van nabij gevolgd, in het bijzonder die inzake de toekenning van middelen die worden geboekt onder deel A (administratieve uitgaven) van de begroting en de controle hierop. Het heeft toelichtingen op de begroting goedgekeurd waarbij voorwaarden werden vastgesteld waaraan eventuele begunstigden hebben te voldoen. De Commissie heeft met deze voorwaarden rekening gehouden bij het beheer van de betreffende begrotingslijnen en heeft het Parlement op de hoogte gehouden van de toekenning van deze middelen.

Het in juli 1998 door de Commissie goedgekeurde Vademecum voor subsidiebeheer(1), dat sinds 1 januari 1999 van kracht is, bevat aanbevelingen inzake het juiste gebruik van Gemeenschapsgelden door van subsidies profiterende partijen. Het bepaalt met name dat de begunstigden voorwerp dienen te zijn van een follow-up en eindcontrole, waarbij uitvoeringsrapporten inzake de gesubsidieerde activiteiten en de bijbehorende financiële staten moeten worden voorgelegd, die overeen dienen te stemmen met de voorlopige begroting op grond waarvan de communautaire subsidie werd berekend. Dit vademecum herinnert er eveneens aan dat de ordonnateurs elk bedrag dat ten onrechte werd uitgekeerd of tot winst voor de begunstigde heeft geleid dienen terug te vorderen.

Het voorstel tot herziening van het financieel reglement van 21 december 1977, dat op 26 juli 2000(2) door de Commissie werd goedgekeurd en momenteel door de andere instellingen wordt onderzocht, scherpt deze bepalingen aan door ze van toepassing te maken op alle uit de communautaire begroting gefinancierde subsidies die direct aan de begunstigden worden toegekend, of deze nu worden betaald in het kader van een programma of niet. Het voorstel tot herziening bevestigt de noodzaak van controles op de door de van subsidies profiterende partijen ingediende verslagen vóórdat het subsidiebedrag definitief wordt toegekend, zonder overigens vooruit te lopen op het resultaat van latere controles, met name die van de Rekenkamer. Het gebiedt het terugvorderen van om wat voor reden dan ook ten onrechte ontvangen bedragen. Dit voorstel voorziet tenslotte in de mogelijkheid om enerzijds een waarborg te eisen dat de begunstigde zijn verplichtingen nakomt, en om anderzijds aanvragers die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude of verzaking van hun contractueel vastgelegde verplichtingen, uit te sluiten van deelname aan subsidiëringsprocedures.

De Commissie is van mening dat het, met uitzondering van deze regels voor goed financieel beheer, niet aangaat zich te mengen in de organisatie en het eigenlijke functioneren van alle van communautaire subsidies profiterende partijen, die als brede en ongelijksoortige groep instellingen in diverse vormen en met diverse statuten de civiele samenleving vertegenwoordigen.

(1) SEC(98) 1191 def.

(2) COM(2000) 461 def.