Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0408/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Doelstelling 1-gebied Hainaut.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0408/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Doelstelling 1-gebied Hainaut.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0408/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Doelstelling 1-gebied Hainaut.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0046 - 0047


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0408/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(15 februari 2001)

Betreft: Doelstelling 1-gebied Hainaut

Volgens de Commissie is het nog te vroeg om te zeggen hoeveel in West-Vlaanderen gevestigde ondernemingen hun maatschappelijke zetel zullen verhuizen naar Hainaut om eurosubsidies te krijgen voor de programmeringsperiode 2000-2006. In de periode 1994-1999 zouden een vijftigtal ondernemingen uit Vlaanderen zijn ingegaan op de lokroep van delocalisatie naar Hainaut.

Om een beter zicht te krijgen op de beweegredenen van West-Vlaamse bedrijfsleiders om zich al dan niet te vestigen in Hainaut is nader onderzoek aangewezen. In antwoord op vraag P-1706/00(1) stelt commissaris Michel Barnier dat er voor de Gemeenschap echter een bijzonder belang (is) als een onderneming die wordt verplaatst op de huidige of toekomstige locatie uit overheidsmiddelen wordt gesteund. Desondanks zou de Commissie niet voornemens (zijn) een dergelijk onderzoek te verrichten.

1. Zal de Commissie alsnog een onderzoek verrichten naar de beweegredenen van West-Vlaamse bedrijfsleiders om zich al dan niet te vestigen in Hainaut, gezien het bijzonder belang voor de Gemeenschap als een onderneming die wordt verplaatst op de huidige of toekomstige locatie uit overheidsmiddelen wordt gesteund? Zo neen, waarom weigert de Commissie een onderzoek naar de beweegredenen van West-Vlaamse bedrijfsleiders om zich al dan niet te vestigen in Hainaut? Welke argumenten schuift de Commissie voor deze weigering naar voren, gezien het bijzonder belang voor de Gemeenschap als een onderneming die wordt verplaatst op de huidige of toekomstige locatie uit overheidsmiddelen wordt gesteund?

2. Hoeveel en welke aanvragen werden sinds 1 januari 2000 ingediend voor doelstelling 1-ondersteuning van nieuwe economische activiteiten in Hainaut? Wanneer en waar werden de maatschappelijke zetels van deze ondernemingen geregistreerd? Hoeveel van deze ondernemingen waren in het verleden actief in de provincie West-Vlaanderen? Hoeveel van deze ondernemingen zijn actief in de provincie West-Vlaanderen?

(1) PB C 81 E van 13.3.2001, blz. 75.

Gecombineerd Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-0408/01 en E-0459/01

(18 mei 2001)

In het kader van een doelstelling 1-programma zoals dat voor de provincie Hainaut in België kan aan ondernemingen alleen steun worden gegeven voor investeringen die worden gedaan in het geografische gebied waarop het programma betrekking heeft. Of de maatschappelijke zetel van een onderneming gevestigd is in het programmagebied of niet, is irrelevant wat betreft de mogelijkheid om in het kader van het programma steun te verlenen voor de investeringen van een onderneming. Daarom is de Commissie van mening dat het onderzoek dat door het geachte parlementslid wordt gesuggereerd en dat zou worden toegespitst op de verplaatsing van maatschappelijke zetels geen nuttige aanpak is om de mogelijke effecten van het doelstelling 1-programma van de provincie Hainaut te schatten.

Het effect van het programma wat betreft de vestigingsplaats van productie- of dienstverleningsfaciliteiten, zou alleen kunnen worden bekeken aan de hand van beslissingen van ondernemingen om in het programmagebied te investeren. Investeringsbeslissingen worden echter genomen op grond van velerlei factoren. Het zou zeer waarschijnlijk moeilijk, zoniet onmogelijk, zijn om te bepalen welke invloed bij die beslissingen uitsluitend moet worden toegeschreven aan het doelstelling 1-programma. Bovendien zou rekening moeten worden gehouden met andere effecten die daar weer tegenover staan, aangezien grote gebieden van de provincie West-Vlaanderen in aanmerking komen voor bijstand in het kader van het doelstelling 2-programma Kustgebied-Westhoek.

In ieder geval zou het voorbarig zijn om nu te bekijken of het programma van de provincie Hainaut voor 2000-2006 zal leiden tot een verschuiving van investeringen van West-Vlaanderen naar de provincie Hainaut: deze kwestie zou alleen kunnen worden bekeken nadat een aanzienlijk gedeelte van het programma is uitgevoerd.

Wat de programmeringsperiode 1994-1999 betreft, zal de Commissie de autoriteiten van het Waalse Gewest vragen om een lijst te verstrekken van ondernemingen die hun maatschappelijke zetel hebben in West-Vlaanderen en die investeringssteun hebben ontvangen in het kader van het doelstelling 1-programma van de provincie Hainaut voor de laatstgenoemde periode.