Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0427/01 van Massimo Carraro (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE) en Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Overplaatsing van personeel van Nuclear Safety van het GCO te Ispra naar Petten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0427/01 van Massimo Carraro (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE) en Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Overplaatsing van personeel van Nuclear Safety van het GCO te Ispra naar Petten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0427/01 van Massimo Carraro (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE) en Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie. Overplaatsing van personeel van Nuclear Safety van het GCO te Ispra naar Petten.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0049 - 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0427/01

van Massimo Carraro (PSE), Fiorella Ghilardotti (PSE) en Armando Cossutta (GUE/NGL) aan de Commissie

(16 februari 2001)

Betreft: Overplaatsing van personeel van Nuclear Safety van het GCO te Ispra naar Petten

Op 7 december 2000 antwoordde de Commissie op een vraag van het Europees Parlement (P-3619/00(1)) dat zij de werking en de taken van het GCO te Ispra niet in het gedrang wilde laten komen en dat zij zich ervoor zou inzetten dat inkrimping van het personeel werd voorkomen.

Is het Commissaris Busquin bekend dat in januari 2001 plotseling is besloten om de werkzaamheden en het personeel van Nuclear Safety van Ispra over te plaatsen naar Petten?

Kan de Commissie uitleggen waarom daartoe besloten is?

Waarom heeft de Commissie het niet nodig gevonden om eerst het Parlement te raadplegen?

Welke gevolgen zal dit besluit hebben voor de personeelsbezetting in Ispra?

(1) PB C 151 E van 22.5.2001, blz. 196.

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(17 april 2001)

In haar antwoord op vraag P-3619/00 van 7 december 2000, heeft de Commissie een herindeling van haar personeel niet uitgesloten.

In het kader van de begin 2000 begonnen herziening van haar prioriteiten heeft de Commissie n.l. in haar vergadering van 26 juli 2001 de aanbevelingen van de speciaal daartoe opgerichte stuurgroep goedgekeurd.

In dit verband heeft de Commissie Commissaris Busquin gevraagd het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te belasten met een haalbaarheidsstudie over de sluiting van de vestiging te Petten en over het alternatief 200 posten te schrappen door de activiteiten van alle diensten van het GCO te verminderen.

De haalbaarheidsstudie over de sluiting van de vestiging te Petten is af en de conclusies van de studie zijn in de vorm van een mededeling, die op 22 januari 2001(1) is goedgekeurd, aan de Commissie voorgelegd.

In de conclusies van de haalbaarheidsstudie wordt o.a. aanbevolen de activiteiten voor de studie over vermindering van de emissies van auto's van Petten naar Ispra over te brengen, en de eenheid veiligheid van de reactoren van Ispra naar Petten te verplaatsen. Dit vloeit voort uit het streven naar coherentie ten aanzien van de werkterreinen van de diverse vestigingen van het GCO.

Aangezien het een interne maatregel voor de herindeling van haar diensten betreft, heeft de Commissie de andere instellingen niet hierover geraadpleegd.

Zich baserend op de conclusies van de stuurgroep zal de Commissie de begrotingsinstantie voorstellen het personeelsbestand van het GCO met ingang van 2002 te wijzigen.

De verdere activiteiten van het GCO zijn uitvoerig onderzocht. De voorgestelde concentratiemaatregelen moeten het voortbestaan op lange termijn van het GCO in het kader van zijn taak van wetenschappelijke en technische ondersteuning van het communautaire beleid garanderen.

(1) C(2001) 125 van 22.1.2001.