Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0526/01 van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie. Tussentijdse werkgelegenheidsdoelstellingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0526/01 van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie. Tussentijdse werkgelegenheidsdoelstellingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0526/01 van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie. Tussentijdse werkgelegenheidsdoelstellingen.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0071 - 0072


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0526/01

van José Pomés Ruiz (PPE-DE) aan de Commissie

(22 februari 2001)

Betreft: Tussentijdse werkgelegenheidsdoelstellingen

De Europese Raad van Stockholm zal voor de eerste maal een evaluatie maken van de stappen die zijn gezet om het door de Raad van Lissabon vastgestelde doel te verwezenlijken om in 2010 in de buurt van volledige werkgelegenheid te komen. Tijdens de Ecofin van 19 januari in Brussel opperde het Zweedse Voorzitterschap de mogelijkheid om enkele tussentijdse werkgelegenheidsdoelen vast te stellen, zonder dat tot op heden concreet is aangegeven waarin deze tussentijdse doelen zouden bestaan.

Wat is de mening van de Commissie over dit voorstel?

Welke parameters zouden dergelijke tussentijdse doelen moeten hebben (bijvoorbeeld doelstellingen uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak, regio, tijdspanne enz.) om een beter inzicht in de problematiek te krijgen en de beste oplossingen aan te kunnen wijzen om de doelstelling van volledige werkgelegenheid op het geplande moment te kunnen verwezenlijken?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(21 mei 2001)

Het bereiken van volledige werkgelegenheid in Europa tegen 2010 vereist dat alle actoren krachtige en aanhoudende inspanningen leveren. De Commissie is het eens met de wens van het voorzitterschap om ons engagement ten aanzien van de te Lissabon vastgestelde strategie en doelstellingen opnieuw te bevestigen. Er is nu aanzienlijke vooruitgang mogelijk dankzij de gunstige macro-economische omgeving - sterke economische groei, lage inflatie en gezonde overheidsfinanciën - die de juiste voorwaarden om vooruit te gaan creëren.

Als wij het doel van volledige werkgelegenheid tegen het einde van het decennium willen bereiken, zullen nieuwe tussentijdse doelstellingen voor de algemene arbeidsparticipatie en die voor vrouwen ons helpen bij het vaststellen van de beleidsacties en het bewaken van de vooruitgang. De open beleidscoördinatie - gebaseerd op de verwezenlijking van gemeenschappelijke gekwantificeerde doelstellingen binnen een bepaalde termijn - is een krachtig politiek instrument gebleken voor het voeren van concrete actie door de nationale autoriteiten en de sociale partners. De ervaring met het proces van Luxemburg is een goed voorbeeld en de Europese Raad in Lissabon heeft dit erkend door dit beginsel uit te breiden tot andere gebieden zoals economische hervorming, sociale bescherming en onderwijs.

De mededeling van de Commissie Het verwezenlijken van het potentieel van de Europese Unie: het consolideren en uitbreiden van de strategie van Lissabon(1), die op 7 februari 2001 is goedgekeurd met het oog op de Europese Raad van Stockholm op 23-24 maart 2001, gaat een stap verder en verzoekt de Europese Raad het eens te worden over tussentijdse doelstellingen voor de arbeidsparticipatie in de Gemeenschap voor januari 2005 van 67 % in totaal en 57 % voor vrouwen.

De lidstaten wordt ook verzocht - zoals aangegeven in Besluit 2001/63/EG van de Raad van 19 januari 2001 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001(2) - om in overleg met de sociale partners voor de vergroting van de arbeidsparticipatie nationale doelstellingen vast te stellen om bij te dragen aan de algemene Europese doelstellingen om in 2010 een totale arbeidsparticipatie te bereiken van 70 % en meer dan 60 % voor vrouwen en om met name het aantal ouderen (55-64) dat aan het werk blijft aanzienlijk te vergroten.

(1) COM(2001) 79 def.

(2) PB L 22 van 24.1.2001.