Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0594/01 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Richtlijn betreffende arbeidstijden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0594/01 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Richtlijn betreffende arbeidstijden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0594/01 van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie. Richtlijn betreffende arbeidstijden.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0080 - 0081


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0594/01

van Theresa Villiers (PPE-DE) aan de Commissie

(1 maart 2001)

Betreft: Richtlijn betreffende arbeidstijden

1. Bepaalt de arbeidstijdenrichtlijn dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers vier weken betaalde vakantie te geven naast de officiële feestdagen? Respectievelijk zijn in de verplichte vier weken betaalde vakantie de feestdagen inbegrepen?

2. Kunnen lidstaten kleine firma's vrijstellen van de richtlijn over de arbeidstijden? Zo ja, wat is de grootste onderneming die kan worden vrijgesteld? Welke lidstaten hebben ervoor geopteerd kleine firma's uit te sluiten van de arbeidstijdenrichtlijn? Welke criteria hebben lidstaten gebruikt om vast te stellen welke firma's worden uitgesloten (omzetcijfer, aantal werknemers enz.)?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(30 mei 2001)

1. De richtlijn betreffende de arbeidstijd(1) (artikel 7) bepaalt dat de lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken wordt toegekend. De richtlijn geeft echter niet aan of officiële feestdagen deel uitmaken van deze jaarlijkse vakantieperiode.

Er kan worden aangevoerd dat de term vakantie moet worden uitgelegd als de vrije tijd tijdens welke de werknemer anders verondersteld zou zijn te werken. Verder worden officiële feestdagen verondersteld dagen te zijn tijdens welke werknemers niet werken - er bestaat voor hen geen keuze. Ten slotte zij erop gewezen dat in een groot aantal landen officiële feestdagen niet als vakantiedagen worden meegerekend.

De geachte afgevaardigde wordt ook verwezen naar het verslag van de Commissie over de stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de arbeidstijd, goedgekeurd op 1 december 2000(2).

2. De richtlijn betreffende de arbeidstijd stelt de lidstaten niet in staat kleine firma's van de werkingssfeer daarvan uit te sluiten. Overeenkomstig artikel 137 (ex artikel 118) van het EG-Verdrag houdt de tekst van de richtlijn rekening met het doel om te vermijden dat zodanige administratieve, financiële en juridische verplichtingen worden opgelegd dat de oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen daardoor zou kunnen worden belemmerd.

(1) Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd - PB L 307 van 13.12.1993.

(2) COM(2000) 787 def.