Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0619/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Democratische controle op het Europees handelsbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0619/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Democratische controle op het Europees handelsbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0619/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad. Democratische controle op het Europees handelsbeleid.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0160 - 0161


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0619/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Raad

(2 maart 2001)

Betreft: Democratische controle op het Europees handelsbeleid

Op het handelsbeleid van de Europese Unie bestaat de facto geen democratische controle. Het echte machts- en beslissingscentrum bevindt zich bij de vijftien nationale ambtenaren van het comité 133. Dit comité is genoemd naar artikel 133 van het EG-verdrag en werd door de Raad aangesteld ter ondersteuning van de Europese Commissie.

Commissaris Pascal Lamy stelt voor om de inspraak van het parlement aanzienlijk te vergroten voor alles wat het handelsbeleid aangaat (P-3674/00(1)). Hij beseft dat zijn verwijzing naar de rol die in de Raad wordt gespeeld door de regeringen die verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parlementen niet volstaat als remedie voor het gebrek aan democratische controle.

Daarom pleit Lamy voor een parlementaire controle op Europees niveau. Dit zou niet alleen de verantwoordingsplicht met betrekking tot het handelsbeleid maar ook de doeltreffendheid van dit beleid doen toenemen, omdat de handelspartners dan zouden beseffen dat de Commissie voor haar onderhandelingen de volledige steun heeft van de democratisch verkozen vertegenwoordigers van de Europese burgers.

Onderschrijft de Raad het standpunt van de Commissie dat parlementaire controle op Europees niveau niet alleen de verantwoordingsplicht met betrekking tot het handelsbeleid maar ook de doeltreffendheid van dit beleid zou doen toenemen, omdat de handelspartners dan zouden beseffen dat de Commissie voor haar onderhandelingen de volledige steun heeft van de democratisch verkozen vertegenwoordigers van de Europese burgers?

- Zo ja, welke stappen zal de Raad dan zetten om te zorgen voor een volledige parlementaire controle op het Europees handelsbeleid?

- Zo neen, welke argumenten schuift de Raad naar voren om ondanks de argumenten van de Commissie geen werk te maken van een volledige parlementaire controle op het Europees handelsbeleid?

(1) PB C 163 E van 6.6.2001, blz. 190.

Antwoord

(30 mei 2001)

De Raad verwijst het geachte parlementslid naar het antwoord op diens schriftelijke vragen nr. E-4034/00, E-4036/00 en E-4037/00.