Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0727/01 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Regionaal beleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0727/01 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Regionaal beleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0727/01 van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie. Regionaal beleid.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0186 - 0187


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0727/01

van Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) aan de Commissie

(6 maart 2001)

Betreft: Regionaal beleid

Welke steunbedragen en subsidies van de Europese Unie worden tijdens de periode 2000-2006 aan de autonome gemeenschap van het Baskenland (Spanje) toegekend, zowel in het kader van de structuurfondsen (doelstelling1, doelstelling 2 en doelstelling 3) als van het Cohesiefonds?

Hoe worden de middelen voor de genoemde periode over de provincies (Alava, Guipúzcoa en Vizcaya) verdeeld?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(26 april 2001)

Voor de programmeringsperiode 2000-2006 komt de autonome gemeenschap van het Baskenland (Spanje) niet in aanmerking voor doelstelling 1 van de Structuurfondsen.

Wat doelstelling 2 betreft voorziet het enkelvoudig programmeringsdocument (EPD) País Vasco in bijstand voor een bedrag van 558 855 222 uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van 28 781 155 uit het Europees Sociaal Fonds. In dit stadium kunnen deze bedragen niet worden uitgesplitst naar provincie Alava, Guipúzcoa en Biscaye omdatde selectie van de projecten die in het kader van het genoemde EPD worden medegefinancierd volgens de bepalingen van het programmacomplement tot de bevoegdheid van de beheersautoriteiten behoort.

Wat doelstelling 3 betreft voorziet het operationeel programma (OP) País Vasco in bijstand voor een bedrag van 222 646 434. Verder worden, eveneens in het kader van het communautair bestek voor doelstelling 3, via vijf pluriregionale OP's activiteiten gefinancierd in de zeven autonome gemeenschappen die niet onder doelstelling 1 vallen: de communautaire bijstand bedraagt in totaal 1 375 921 635. De regionale verdeling van de financiële middelen wordt jaarlijks in de uitvoeringsverslagen gepresenteerd.

De autonome gemeenschap van het Baskenland komt ook in aanmerking voor bijstand in het kader van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij. Het betrokken EPD geldt voor alle autonome gemeenschappen die niet onder doelstelling 1 vallen en voorziet in communautaire bijstand voor een bedrag van in totaal 207 500 000. Volgens de eerste voorlopige verdeling door Spanje is het de bedoeling dat het Baskenland 106 220 000 krijgt.

Voor het Cohesiefonds kan in dit stadium niet worden berekend hoeveel gedurende de programmeringsperiode 2000-2006 aan de autonome gemeenschap van het Baskenland zal worden toegewezen, noch hoe de verdeling per provincie zal zijn. Op grond van Verordening (EG) nr. 1264/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1164/94 tot oprichting van een Cohesiefonds(1), bedragen de middelen die in het kader van dat fonds gedurende die periode kunnen worden ingezet ongeveer 18 milljard voor de vier in aanmerking komende landen samen, waarbij het aandeel van Spanje voorlopig tussen 61 en 63,5 % daarvan bedraagt. Er zij op gewezen dat de eerste selectie van de in het kader van het Cohesiefonds te presenteren projecten tot de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten behoort, en dat de projecten gedurende de hele programmeringsperiode geleidelijk aan de Commissie worden voorgelegd.

(1) PB L 161 van 26.6.1999.