Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0768/01 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Turbovarkens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0768/01 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Turbovarkens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0768/01 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Turbovarkens.

Publicatieblad Nr. 350 E van 11/12/2001 blz. 0034 - 0034


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0768/01

van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie

(13 maart 2001)

Betreft: Turbovarkens

Welke stappen heeft de Commissie ondernomen om de Europese consument te beschermen na het schandaal met de turbovarkens in Oostenrijk en Duitsland, waarbij aan het licht is gekomen dat Duitse en Oostenrijkse varkenshouderijen illegaal antibiotica, groeihormonen en vaccins hebben toegediend, die vanuit het Verre Oosten en de Verenigde Staten naar Europa werden gesmokkeld en welke maatregelen heeft zij genomen om ervoor te zorgen dat er in de Europese Unie geen met illegale stoffen behandelde dieren op de markt komen?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(6 juni 2001)

Op grond van Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan(1) moeten de lidstaten en derde landen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong naar de Gemeenschap exporteren, het gebruik, misbruik en illegaal gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik controleren.

De controles kunnen door de lidstaten worden uitgevoerd op de boerderij, in het slachthuis of aan de grensinspectieposten. Bovendien beoordeelt de Commissie via haar Voedsel- en Veterinair Bureau door middel van audits en inspecties het vermogen van de lidstaten of derde landen om hun controles uit te voeren. Afhankelijk van de bevindingen van deze audits en inspecties, kan de Commissie aanbevelingen doen voor verbeteringen, inbreukprocedures inleiden, een derde land schrappen van de lijst van landen die levensmiddelen van dierlijke oorsprong naar de Gemeenschap mogen exporteren, of een vrijwaringsmaatregel nemen.

Daarom is de Commissie van mening dat het huidige kader, mits juist toegepast, de instrumenten verschaft om de consument tegen misbruik en illegaal gebruik van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in voedselproducerende dieren te beschermen.

(1) PB L 125 van 23.5.1996.