Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0773/01 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Teelt van druiven bestemd voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0773/01 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Teelt van druiven bestemd voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0773/01 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Teelt van druiven bestemd voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten.

Publicatieblad Nr. 340 E van 04/12/2001 blz. 0089 - 0090


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0773/01

van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie

(13 maart 2001)

Betreft: Teelt van druiven bestemd voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten

Op 22 juli 1999 werd door de Commissie verordening (EG) nr. 1621/1999(1) goedgekeurd betreffende een steunregeling voor de teelt van druiven die bestemd zijn voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten.

Hoewel de verordening een aantal goede kanten heeft, is de oppervlakte waarvoor in de provincie Malaga steun is aangevraagd voor de teelt van moscateldruiven bestemd voor de productie van krenten en rozijnen, sinds de toepassing van de regeling gedaald.

In deze verordening is gekozen voor het contractsysteem als basis voor steunverlening. De contractdata leiden evenwel tot een onzekere situatie voor de producent, omdat de datum 1 augustus veel te vroeg ligt om een prijs vast te stellen die aangepast is aan de vraag (traditioneel wordt de moscateldruif rond Kerst verkocht), waardoor de contractregeling zich heeft ontwikkeld tot een mechanisme waardoor de producent zich gedwongen ziet om een contract te sluiten op straffe van het niet ontvangen van de communautaire steun.

Gedurende het afgelopen verkoopseizoen kregen de producenten die geen contract hadden gesloten, in november prijzen die 100 peseta's per kg hoger lagen dan de gemiddelde prijzen die in de drie maanden eerder gesloten contracten overeengekomen waren. Hoewel in de verordening is voorzien in de mogelijkheid om over de prijzen te onderhandelen, doet deze mogelijkheid zich in de praktijk niet voor, omdat de koper daarmee niet akkoord gaat, zodat de in het contract vastgestelde prijs geldig is.

In standaardcontracten wordt de termijn voor betaling vastgesteld op zes maanden na levering van de krenten/rozijnen, wat erg veel tijd is voor een zo kwetsbare bedrijfstak als deze, terwijl het ook voorkomt dat de koper probeert de termijn voor betaling van de communautaire steun (31 mei) te laten samenvallen met de termijn voor betaling van het product.

Kan de Commissie de contractdata voor moscateldruiven uit Malaga bestemd voor de verwerking tot krenten en rozijnen wijzigen door vaststelling van een datum (b.v. 31 oktober) die meer is afgestemd is op de vraag naar het product?

Kan de Commissie, zo dit niet mogelijk is, een regeling treffen om de overheersende positie van de kopers van druiven tegen te gaan?

Kan de Commissie ervoor zorgen dat de termijn voor de betaling niet in het contract wordt opgenomen, gezien het feit dat zulks krachtens verordening (EG) nr. 1621/1999 niet vereist is, en, zo die datum toch in het contract wordt opgenomen, dat deze niet zo ver na de datum van levering ligt?

(1) PB L 192 van 24.7.1999, blz. 21.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(26 april 2001)

In artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1621/1999 van de Commissie houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat betreft de steun voor de teelt van druiven die bestemd zijn voor de productie van bepaalde krenten- en rozijnenvariëteiten(1) is bepaald dat de steun wordt verleend voor gespecialiseerde percelen waarvan de productie aan een verwerker is geleverd op grond van een contract.

Deze bepaling geeft de producent de nodige zekerheid wat de afzet van zijn producten betreft en garandeert de verwerker voorziening van zijn bedrijf.

De uiterste datum voor de ondertekening van het contract zorgt voor een goed evenwicht tussen de noodzaak om het contract tijdig te sluiten opdat het doeltreffend kan zijn, en de daarmee strijdige behoefte van de martkdeelnemers om over voldoende gegevens over de nieuwe oogst te beschikken.

Aangezien het om blijvende gewassen en niet-bederfelijke producten gaat, zijn er weinig prijsschommelingen in de loop van een verkoopseizoen. De Commissie heeft desondanks in artikel 5, lid 2, van de genoemde verordening bepaald dat de in het contract vastgestelde prijs tot en met 30 november 2001 kan worden herzien.

De verkoopprijs moet worden overeengekomen tussen de contractsluitende partijen. De betalingstermijn is onderdeel van die prijs. De Commissie zal nagaan of die termijn kan worden afgestemd op de betaaltermijn in andere steunregelingen voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten.

De positie van de productie ten opzichte van de distributie en de verwerkende industrie zal evenwel vooral kunnen worden versterkt door de samenwerking tussen de producenten beter te organiseren en het aanbod te concentreren. Daarom is in Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(2) voorzien in specifieke maatregelen ter bevordering van de oprichting en ontwikkeling van telersverenigingen.

(1) PB L 192 van 24.7.1999.

(2) PB L 297 van 21.11.1996.