Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0818/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Concurrentievervalsing door uiteenlopende nationale en regionale BSE-maatregelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0818/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Concurrentievervalsing door uiteenlopende nationale en regionale BSE-maatregelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0818/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Concurrentievervalsing door uiteenlopende nationale en regionale BSE-maatregelen.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0200 - 0201


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0818/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(19 maart 2001)

Betreft: Concurrentievervalsing door uiteenlopende nationale en regionale BSE-maatregelen

Twee dagen na de mislukte Landbouwraad van maandag 26 februari heeft de Franse regering beslist 8,5 miljard frank vrij te maken voor steun aan de door de BSE-crisis getroffen veehouders.

Deze maatregel moet vooraf aan de Commissie worden meegedeeld met een gedetailleerde motivatie. Hij kan pas in werking treden nadat de Commissie groen licht heeft gegeven. De Franse landbouwminister Glavany meent alvast dat zijn voorstel perfect beantwoordt aan de criteria die de Commissie heeft opgesomd.

Reeds tijdens de plenaire zitting van januari 2001 werden de Commissie en de Raad uitdrukkelijk gewaarschuwd voor concurrentievervalsing door de zeer uiteenlopende steunmaatregelen. Desondanks zijn de vijftien landbouwministers en de Commissie er nog steeds niet in geslaagd een gemeenschappelijk Europees kader uit te werken voor de financiële gevolgen van de BSE-crisis.

Terwijl over de vergoeding van de geleden schade de grootste onduidelijkheid bestaat, schuiven landbouwcommissaris Franz Fischler en de Raad de hete aardappel naar elkaar door. Zo deelde de Raad op woensdagavond 17 januari mee bewust te zijn van de risico's op concurrentievervalsing die kunnen worden veroorzaakt door de systemen van schadeloosstelling voor inzameling en verwijdering van risicomateriaal en het embargo van december 2000 op dierenmeel (H-0002/01(1)). In antwoord op vraag H-0003/01(2) naar een gecoördineerde aanpak verwees landbouwcommissaris Fischler laconiek naar de gemeenschappelijke marktverordening voor rundvlees en de meldingsplicht voor fiscale en parafiscale maatregelen.

1. Hoe beoordeelt de Commissie de financiële steunmaatregel van de Franse regering aan de door de BSE-crisis getroffen veehouders? Is deze maatregel perfect in overeenstemming met de criteria zoals vooropgesteld door de Commissie?

2. Welke EU-lidstaten hebben reeds aan de Commissie meegedeeld (genotificeerd) dat ze nationale steunmaatregelen zullen uitwerken? Zijn deze steunmaatregelen in overeenstemming met de criteria zoals vooropgesteld door de Commissie?

(1) Schriftelijk antwoord van 17.1.2001.

(2) Schriftelijk antwoord van 16.1.2001.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(23 april 2001)

De Commissie heeft inderdaad een kennisgeving van de Franse autoriteiten ontvangen betreffende een ontwerp-steunmaatregel om de door de ESB-crisis getroffen veehouders een compensatie te verlenen. In nauwe samenwerking met de Franse autoriteiten onderzoekt de Commissie dit ontwerp momenteel in het licht van artikel 87 (voorheen artikel 92) van het EG-Verdrag. Zij kan dus nog niet zeggen welk besluit zij zal nemen over de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke mededingingsregels.

Momenteel zijn ook door Italië, Ierland, Spanje (op het niveau van de autonome Gemeenschappen) en Duitsland (op het niveau van de Länder) soortgelijke maatregelen voor de door de ESB -crisis getroffen veehouders gemeld. Al deze maatregelen worden door de Commissie nog onderzocht, en zij kan derhalve nog geen oordeel uitspreken over de verenigbaarheid ervan met de voorschriften.