Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0855/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Inkomstenbelastingtarieven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0855/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Inkomstenbelastingtarieven.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0855/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Inkomstenbelastingtarieven.

Publicatieblad Nr. 040 E van 14/02/2002 blz. 0015 - 0016


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0855/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(22 maart 2001)

Betreft: Inkomstenbelastingtarieven

Bezit de Commissie gegevens over het hoogste marginaal belastingtarief dat een maximaliserend effect op het inkomen heeft in sommige of alle lidstaten?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(15 juni 2001)

De Commissie bezit geen gegevens over de belastinginkomsten gegenereerd door het hoogste marginaal inkomstenbelastingtarief dat in elke lidstaat van toepassing is noch over de tarieven die waarschijnlijk de hoogste inkomsten zouden genereren. Dergelijke gegevens hebben te maken met de

belastinggrondslagen en met verschillende belastingbepalingen die volledig onder de bevoegdheid van de lidstaten vallen. Bovendien zou het misleidend zijn om het hoogste marginaal inkomstenbelastingtarief los van andere aspecten van de belastingwetgeving te bezien. Met name de progressiviteit van de inkomstenbelastingregeling, de vaststelling van vrijstellingen (bijvoorbeeld voor bepaalde sociale verzekeringsuitkeringen), aftrekbare posten zoals gezinstoelagen en speciale regelingen voor inkomsten uit vermogen of onroerend goed kunnen het niveau van de belastinginkomsten sterk beïnvloeden.

Ter informatie zijn de hoogste tarieven van de inkomstenbelasting uitgedrukt in percent van het belastbaar inkomen en hun respectieve inkomensdrempels berekend en een kopie wordt rechtstreeks aan de geachte Afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement toegezonden. Als gevolg van bovengenoemde complexe situatie kunnen deze tarieven op verschillende wijze worden berekend. Een belangrijke parameter waarmee rekening moet worden gehouden is het feit dat in sommige lidstaten naast de nationale inkomstenbelasting ook nog regionale en/of gemeentelijke inkomstenbelasting wordt geheven. Voor die lidstaten is het gemiddelde tarief van de regionale en/of gemeentelijke inkomstenbelasting bij de hoogste nationale inkomstenbelasting gevoegd om tot het totale maximumtarief voor de inkomstenbelasting te komen. Voor Spanje echter is het gemiddelde niveau van de regionale inkomstenbelasting bij de berekening vervangen door de in de nationale wetgeving vastgelegde standaardwaarde voor de hoogste regionale belastingtarieven. De minimum- en maximumwaarden van de regionale en/of gemeentelijke belastingtarieven zijn in de laatste kolom van de aan de geachte Afgevaardigde en het secretariaat van het Parlement toegezonden tabel opgenomen als percent van het belastbaar inkomen, met uitzondering van België waar zij bestaan uit een toeslag uitgedrukt in percent van de nationale belasting. Over het algemeen blijkt uit deze cijfers dat er grote verschillen bestaan tussen de hoogste marginale belastingtarieven die door de lidstaten worden gehanteerd.