Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0897/01 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Nettocontributies tot het GLB.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0897/01 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Nettocontributies tot het GLB.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0897/01 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Nettocontributies tot het GLB.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0213 - 0214


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0897/01

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(19 maart 2001)

Betreft: Nettocontributies tot het GLB

Op 31 januari 2001 heeft de Europese Commissie het tweede verslag inzake de economische en sociale samenhang voorgelegd. In tabel A.26 in de bijlage, die betrekking heeft op de nettocontributies tot het GLB, komt de Commissie tot de conclusie dat Portugal, een van de armste landen van de EU, nettobetaler van het GLB is, alhoewel de bijdrage in de periode 1993-1998 is gedaald. In het eerste verslag over de economische en sociale samenhang kwam de Commissie tot dezelfde conclusie.

Tegen deze achtergrond wordt de Commissie verzocht de volgende gegevens te verstrekken:

- de preliminaire gegevens voor alle lidstaten en de gebruikte berekeningsmethode die tot de conclusies in tabel A.26 heeft geleid, aangezien deze op de bladzijden 12 en 13 van COM(2001) 24, noch in de bijlagen worden toegelicht;

- het financieel saldo (nettobetalers en -ontvangers) voor alle lidstaten van 1994 tot 2001 (raming) in constante prijzen;

- indien mogelijk, het financieel saldo voor dezelfde periode, gecorrigeerd voor de intracommunautaire handelsstromen (invoer en uitvoer) voor iedere lidstaat.

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(8 mei 2001)

De Commissie zal de geachte afgevaardigde en het Secretariaat-generaal van het Parlement rechtstreeks een kopie toesturen van de resultaten van de studie die als basis heeft gediend voor het gedeelte van het tweede verslag over de economische en sociale cohesie, dat betrekking heeft op de bijdrage van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de cohesie(1).

(1) COM(2001) 24 def.