Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0898/01 van Renato Brunetta (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Vitaliano Gemelli (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Cristiana Muscardini (UEN), Francesco Speroni (TDI) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Verschillen tussen vooruitzichten en balansen in de macro-economische gegevens van Italië ‐ gevolgen voor de beoordeling door de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0898/01 van Renato Brunetta (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Vitaliano Gemelli (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Cristiana Muscardini (UEN), Francesco Speroni (TDI) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Verschillen tussen vooruitzichten en balansen in de macro-economische gegevens van Italië ‐ gevolgen voor de beoordeling door de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0898/01 van Renato Brunetta (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Vitaliano Gemelli (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Cristiana Muscardini (UEN), Francesco Speroni (TDI) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie. Verschillen tussen vooruitzichten en balansen in de macro-economische gegevens van Italië ‐ gevolgen voor de beoordeling door de Commissie.

Publicatieblad Nr. 261 E van 18/09/2001 blz. 0214 - 0216


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0898/01

van Renato Brunetta (PPE-DE), Francesco Fiori (PPE-DE), Vitaliano Gemelli (PPE-DE), Raffaele Lombardo (PPE-DE), Cristiana Muscardini (UEN), Francesco Speroni (TDI) en Antonio Tajani (PPE-DE) aan de Commissie

(28 maart 2001)

Betreft: Verschillen tussen vooruitzichten en balansen in de macro-economische gegevens van Italië gevolgen voor de beoordeling door de Commissie

Het ISTAT (Istituto nazionale italiano di statistica; Italiaans Nationaal Instituut voor Statistiek) heeft op 1 maart 2001 de jaarbalans gepubliceerd van de Italiaanse nationale rekeningen en haar raming bekendgemaakt van het BNP voor het jaar 2000, alsmede de correctie van diezelfde raming voor de jaren 1997-1999 ten opzichte van die van vorig jaar.

Uit deze gegevens blijken verschillen, soms aanzienlijke verschillen, met betrekking tot de bestedingen van de huishoudens (+ 1,5 %), de invoer (+ 1,5 %) de investeringen (+ 1,3 %) en het BNP (+ 0,7 %).

De gegevens die zijn bekendgemaakt voor het jaar 2000 stemmen niet erg overeen met de statistische informatie die voorheen beschikbaar was. De herziening van het groeicijfer van het BNP voor de driejarige periode 1997-1999 bedraagt gemiddeld meer dan 14 %, die van het groeicijfer van de bestedingen van de huishoudens gemiddeld meer dan 30 % en die van het groeicijfer van de investeringen gemiddeld meer dan 70 %.

Voorts heeft het ISTAT een overzicht gegeven van de nieuwe statistische bronnen waarop het de herziening van zijn ramingen heeft gebaseerd. Er blijkt een aanzienlijk verschil te bestaan tussen de signalen afgegeven door de conjunctuurgegevens (met inbegrip van de trimesteriële nationale economische kwartaalrekeningen) en de gegevens van de jaarbalans.

Het verschil tussen de conjunctuurinformatie en de jaargegevens laat vrezen dat de conjunctuurindicatoren waarop het ISTAT zijn kwartaalberekeningen baseert, steeds minder een volledig beeld van de situatie geven en steeds onbetrouwbaarder worden.

Kan de Commissie meedelen

- of de nieuwe statistische bronnen die het ISTAT gebruikt bij de communautaire instellingen bekend zijn;

- of de herzieningen van het ISTAT gevolgen hebben voor de beoordeling van de Italiaanse economie, die de Commissie op basis van het EG-Verdrag moet maken; en tot slot

- wat zij van plan is met betrekking tot deze kwestie te ondernemen?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(5 juni 2001)

Het Italiaanse bureau voor de statistiek (ISTAT) heeft inderdaad in maart de Italiaanse cijfers van het bruto binnenlands product (PIB) voor het jaar 2000 bekendgemaakt met herzieningen voor de jaren 1977-1999 die aanzienlijk zijn gebleken.

De omvang van deze herzieningen kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de moeilijke fase van de tenuitvoerlegging van het nieuwe systeem van nationale rekeningen, het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (ESR 95), waarbij nieuwe statistische bronnen en grote veranderingen in de begrippen ten opzichte van het oude systeem zijn ingevoerd. Andere lidstaten bevinden zich in dezelfde situatie en er moet nog enige tijd worden gewacht alvorens de berekeningssystemen voldoende zijn gestabiliseerd.

Voor andere lidstaten resulteerde de herziening van de groeicijfers (schattingen 2000 ten opzichte van 1999 en betreffende het jaar 1998) voor de volgende aggregaten in significante veranderingen:

BBP:

- België 0,3

- Spanje: + 0,4

- Nederland: + 0,4

- Verenigd Koninkrijk: + 0,5

- Italië: + 0,2

consumptie van huishoudens

- België: 0,5

- Spanje: + 0,4

- Verenigd Koninkrijk: + 0,8

- Italië: + 0,5

investeringen:

- België: + 0,9

- Duitsland: + 1,6

- Spanje: + 0,5

- Nederland: 1,1

- Italië: + 0,7

Een ander element dat belangrijke herzieningen tot gevolg kan hebben, is het feit dat van de lidstaten steeds meer wordt verlangd dat zij steeds sneller kwartaalgegevens voor het BBP verstrekken (zie het actieplan van de Raad van 29 september 2000 inzake de voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) vereiste statistieken). Italië verstrekt de gegevens nu 70 dagen na het einde van het kwartaal in plaats van 80 dagen één jaar geleden en dient na 45 dagen voorlopige schattingen in.

Zeker is in ieder geval dat in het kader van ESR 95 de rekeningen van de lidstaten nu volgens geharmoniseerde begrippen worden opgesteld en het Bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat) moet op een juiste toepassing van deze begrippen toezien.

Wat de vragen van de geachte parlementsleden over specifieke punten betreft, kunnen de volgende elementen worden verstrekt:

- de nieuwe statistische bronnen voor het opstellen van de nationale rekeningen zijn voor een deel bij de Commissie (Eurostat) bekend, maar de gedetailleerde beschrijving moet nog door ISTAT worden aangevuld voordat ze officieel aan Eurostat wordt meegedeeld. (De lidstaten zijn namelijk verplicht om in het kader van het nieuwe ESR gedetailleerde beschrijvingen te verstrekken van de voor het opstellen van het bruto nationaal product (BNP) gebruikte bronnen en methoden, zoals begin jaren 1990 ook al voor het oude systeem gebeurde. Deze werkzaamheden worden momenteel in de lidstaten uitgevoerd en de rapporten worden binnenkort verwacht);

- bij haar beoordeling van de economieën van de lidstaten baseert de Commissie zich uiteraard op de recentste beschikbare cijfers die door de lidstaten aan Eurostat zijn meegedeeld. De herziening van de nationale rekeningen voor de periode 1997-1999 die op 1 maart 2001 werd bekendgemaakt, heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe beoordeling van de dynamiek en de samenstelling van de groei over deze periode. Bij de herziening van het groeicijfer van het BBP in reële cijfers, het belangrijkste gegeven in de hele beoordeling, is echter gebleken dat deze herziening geen grote veranderingen inhield, zowel in vergelijking met de vroegere herzieningen als in vergelijking met deze van de overige lidstaten (zie gegevens in de eerste alinea). Bovendien is de definitieve schatting voor de groei van het BBP in reële cijfers voor het jaar 2000 gelijk aan de vooruitzichten die de Commissie in het najaar 2000 heeft opgesteld. Ten slotte is de beoordeling van de Commissie wat de huidige economische situatie betreft door deze herziening niet veranderd;

- Eurostat zal zijn taak met betrekking tot het verzamelen, controleren en valideren van de gegevens van de lidstaten op de verschillende statistische gebieden verder blijven uitvoeren, met name wat de inventarissen van de middelen en methoden betreft die binnenkort aan Eurostat zullen worden meegedeeld. Op basis van deze inventarissen zal de evaluatie van de overeenstemming van de Italiaanse praktijken met de Europese normen kunnen worden verfijnd.