Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0953/01 van María Ayuso González (PPE-DE) aan de Commissie. Verpakking van fruit en tuinbouwproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0953/01 van María Ayuso González (PPE-DE) aan de Commissie. Verpakking van fruit en tuinbouwproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0953/01 van María Ayuso González (PPE-DE) aan de Commissie. Verpakking van fruit en tuinbouwproducten.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0030 - 0030


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0953/01

van María Ayuso González (PPE-DE) aan de Commissie

(28 maart 2001)

Betreft: Verpakking van fruit en tuinbouwproducten

De Commissie wil een uitzondering maken op Verordening (EG) nr. 411/97(1) over toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96(2) (GMO in de sector fruit en tuinbouwproducten) ten aanzien van programma's en operationele fondsen alsook de communautaire financiële hulp. In punt 1 van de Bijlage bij een latere wijziging van deze verordening staat expliciet dat het mogelijk is om recycleerbare verpakking in het kader van milieumaatregelen te subsidiëren tijdens de uitvoeringsperiode van één enkel operationeel programma. In artikel 8 (lid 2, sub b) iii)) van de nieuwe verordening heeft de Commissie het evenwel over opnieuw te gebruiken verpakking.

Met het oog op het Groenboek over het geïntegreerd productenbeleid en in de wetenschap dat er een nieuw voorstel voor een richtlijn over verpakking zit aan te komen, luidt de vraag: kan de Commissie uitleggen waarom zij heeft besloten het criterium te wijzigen, in het bijzonder ten aanzien van de sector fruit en tuinbouwproducten?

(1) PB L 62 van 4.3.1997, blz. 9.

(2) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(29 mei 2001)

In Verordening (EG) nr. 609/2001 van de Commissie van 28 maart 2001 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de operationele programma's, de actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 411/97(1), is bepaald dat sommige specifieke kosten in het kader van goedgekeurde operationele programma's van telersverenigingen voor financiering door de Gemeenschap in aanmerking komen.

Wat de verpakking van groenten en fruit betreft, is in artikel 8, lid 2, onder b), punt iii) bepaald dat de operationele programma's specifieke kosten voor milieumaatregelen kunnen omvatten, inclusief voor recycling en/of hergebruik geschikte verpakking.

(1) PB L 90 van 30.3.2001.