Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1005/01 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie. Ruimtelijke ordening rondom luchthavens in de Gemeenschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1005/01 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie. Ruimtelijke ordening rondom luchthavens in de Gemeenschap.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1005/01 van Mark Watts (PSE) aan de Commissie. Ruimtelijke ordening rondom luchthavens in de Gemeenschap.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0178 - 0178


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1005/01

van Mark Watts (PSE) aan de Commissie

(30 maart 2001)

Betreft: Ruimtelijke ordening rondom luchthavens in de Gemeenschap

Kan de Commissie mededelen in hoeverre zij de vaststelling van richtsnoeren voor ruimtelijke ordening rondom luchthavens in de Gemeenschap (waarnaar zij verwijst in haar mededeling over het luchtvervoer en het milieu van 1 december 1999) beschouwt als een van verantwoordelijkheidsgevoel getuigende en beslissende stap vooruit voor de aanpak van geluidshinder door vliegtuigen rondom communautaire vliegvelden?

Gecombineerd Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1005/01 en E-1006/01

(18 juni 2001)

De Commissie beschouwt passende voorschriften voor ruimtelijke ordening rond communautaire luchthavens als een belangrijk onderdeel van een beleid ter bescherming van in de buurt van luchthavens wonende mensen tegen geluidshinder door vliegtuigen, zonder dat het luchtverkeer hiervan teveel economische schade mag ondervinden.

Terzelfder tijd erkent de Commissie evenwel volledig de prerogatieven van de lidstaten en de bevoegde plaatselijke autoriteiten voor het vaststellen van voorschriften en het nemen van concrete besluiten op dit gebied. Zij wil de huidige verdeling van de verantwoordelijkheden dan ook ongemoeid laten.

Gezien het feit dat besluiten over ruimtelijke ordening rond luchthavens van groot belang zijn voor het al dan niet realiseren van de doelstelling om het aantal mensen dat ernstige hinder van vliegtuiglawaai ondervindt te verkleinen, wil de Commissie een groep deskundigen met rechtstreekse verantwoordelijkheden op dit gebied belasten met de taak vast te stellen wat de beste praktijken op dit terrein zijn. De Commissie hoopt dat deze groep kan bijdragen tot de totstandbrenging van aanbevelingen voor ruimtelijkeordeningsvoorschriften ter verbetering van het evenwicht tussen milieu-, economische en maatschappelijke overwegingen, en zulks met inachtneming van de bestaande verdeling van verantwoordelijkheden.

De Commissie kan momenteel geen tijdstip voor de publicatie van een verslag noemen.

De Commissie zal zorg dragen voor een brede raadpleging en zal alle legitieme belanghebbenden terzake benaderen.

Uit de tenuitvoerlegging van andere communautaire instrumenten, zoals de voorgestelde richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai(1) resulterende informatie, zou een nuttige input voor deze groep kunnen vormen.

(1) PB C 337 E van 28.11.2000.