Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1007/01 van Yasmine Boudjenah (GUE/NGL) aan de Commissie. Eurobarometer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1007/01 van Yasmine Boudjenah (GUE/NGL) aan de Commissie. Eurobarometer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1007/01 van Yasmine Boudjenah (GUE/NGL) aan de Commissie. Eurobarometer.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0179 - 0179


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1007/01

van Yasmine Boudjenah (GUE/NGL) aan de Commissie

(30 maart 2001)

Betreft: Eurobarometer

De uitkomsten van de Eurobarometer zijn interessant om de ontwikkeling van de publieke opinie ten aanzien van Europese onderwerpen te meten. De Eurobarometer omvat tal van vragen betreffende de uniforme munt, de werkgelegenheid, de uitbreiding van de EU en het gemeenschappelijk buitenlands beleid. De Commissie wijzigt de gestelde vragen regelmatig en past deze aan.

Is de Commissie bereid aan de lijst een vraag toe te voegen die als sleutelindicator zou kunnen dienen voor de erkenning van het stemrecht voor alle (communautaire en niet-communautaire) buitenlanders bij gemeentelijke en Europese verkiezingen? De uitkomsten hiervan evenals hun ontwikkeling zouden ertoe kunnen bijdragen de campagne voor het stemrecht voor buitenlandse burgers, waarop in de aanbeveling van de Raad van Europa van 1992 is aangedrongen, nieuw leven in te blazen.

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(7 juni 2001)

Zoals het geachte parlementslid weet, genieten burgers van de Unie stemrecht voor gemeentelijke en Europese verkiezingen in de lidstaat waar zij wonen, welk recht gegarandeerd is door het gemeenschapsrecht (artikel 19 (ex artikel 8 B) van het EG-Verdrag)

Wat buitenlanders van buiten de Europese Unie betreft, beschikt de Commissie over gegevens die niet noodzakelijkerwijs bijgewerkt zijn, aangezien de lidstaten niet verplicht zijn om de Commissie veranderingen in hun verkiezingswetgeving mede te delen wanneer deze geen betrekking hebben op burgers van de Unie. Hieraan moet worden toegevoegd dat de gegevens waarover de Commissie beschikt, de volgende zijn: Denemarken, Ierland, Finland, Nederland en Zweden kennen onderdanen van derde landen stemrecht toe, terwijl Portugal en het Verenigd Koninkrijk dit slechts aan bepaalde buitenlanders toekennen. Verder is in België en Frankrijk momenteel een debat aan de gang in verband met de uitbreiding van het stemrecht tot buitenlanders van buiten de Europese Unie.

Daar de begrotingsmiddelen van de Commissie beperkt zijn, concentreert de Commissie het merendeel van haar uitgaven op enquêtegebied op gebieden die onder haar bevoegdheid vallen. Aangezien het stemrecht van buitenlanders van buiten de Europese Unie tot de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten behoort, is de Commissie niet voornemens voorshands vragen over dit onderwerp in het kader van de Eurobarometer te stellen.

Hierbij zij er evenwel aan herinnerd dat de kaderovereenkomst met betrekking tot de Eurobarometer, die door de Europese Commissie wordt beheerd, openstaat voor alle instellingen van de Europese Unie. Wat betekent dat het Europees Parlement kan voorstellen, op eigen kosten en onder zijn eigen verantwoordelijkheid, in het kader van de Eurobarometer bepaalde vragen te stellen.