Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1023/01 van Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) en Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Watertekort in Thessalië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1023/01 van Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) en Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Watertekort in Thessalië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1023/01 van Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) en Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Watertekort in Thessalië.

Publicatieblad Nr. 340 E van 04/12/2001 blz. 0151 - 0152


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1023/01

van Giorgos Dimitrakopoulos (PPE-DE) en Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(30 maart 2001)

Betreft: Watertekort in Thessalië

Volgens recente berichten in de Griekse pers is er in Thessalië een ernstig watertekort. De huidige gegevens zijn uiterst verontrustend: minder regenval, toename van het aantal in cultuur gebrachte arealen, uitputting van de ondergrondse watervoorraad, gepaard met problemen met het bijvullen van de voorraden uit ondergrondse bronnen. De laatste jaren is de regenval in de regio afgenomen - deze vermindering bedraagt meer dan 30 promille, terwijl een groot deel van het water van de rivieren de Pinios, de Enipeas, de Farsalitis en de Titarision in zee verloren gaan, de omleiding van de bovenloop van de Acheloös stilligt en de wateropvangbekkens ontoereikend zijn. Jaar na jaar loopt de waterspiegel verder terug omdat er meer dan 13 000 boringen hebben plaatsgevonden op zoek naar water op grote diepten.

Van de totale geïrrigeerde oppervlakte wordt 88 300 hectare, d.w.z. 81 %, met grondwater geïrrigeerd, en 20 700 hectare met oppervlaktewater. Van het totale geïrrigeerde oppervlak wordt 70 % geïrrigeerd uit particuliere bronnen en slechts 30 % uit wateropvangprojecten van de staat. Daarnaast heeft de toename van het geïrrigeerde oppervlak met 26 088 hectare in de afgelopen tien jaar zonder aanleg van de vereiste bodemverbeteringswerkzaamheden en gepaard met een negatieve balans tot gevolg dat de regio ernstig te kampen heeft met problemen met de geïrrigeerde teelten.

Plaatselijke leiders, agronomen en telers spreken over een crisis in het beheer en niet van het voorhanden zijn van voorraden, omdat wanneer gebruik wordt gemaakt van de regenval in de winter, water wordt verplaatst uit andere regio's en voortgang wordt geboekt met infrastructurele werken zoals dammen, opvangbekkens, overdekte waterlopen en gesloten netten, en tegelijkertijd de werkzaamheden aan de Acheloös, de Smokovo en de Karla worden voortgezet, het probleem kan worden opgelost.

Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden:

1. Is zij op de hoogte van deze situatie?

2. Komen de acties voor irrigatiewerkzaamheden, met name de omleiding van de Acheloös, in aanmerking voor subsidie?

3. In hoeverre heeft de Griekse staat voorstellen hiervoor ingediend?

4. Op welke wijze zal de Commissie optreden wanneer zij inderdaad dergelijke voorstellen heeft ontvangen?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(28 mei 2001)

De Commissie is zich bewust van de problemen in verband met de waterhuishouding in Griekenland, die zelfs zeer nijpend lijken te zijn in het vlakke deel van Thessalië. Met name in het kader van de onderhandelingen over het communautair bestek (CB) voor de programmeringsperiode 2000-2006 heeft de Commissie deze problemen samen met de Griekse autoriteiten onderzocht. In dit CB zijn concrete maatregelen en acties vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het herstel van het Karlameer in Thessalië.

Op het gebied van de landbouwmaatregelen voor waterbeheer en de landbouwmiddelen hebben de Griekse autoriteiten verscheidene voorstellen ingediend. Zo zal het nieuwe plan ter vermindering van het nitraatgehalte in het vlakke deel van Thessalië worden uitgebreid tot 35 100 hectare (ha) in het kader van de milieumaatregelen in de landbouw (hoofdstuk VI van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999, inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot wijziging en intrekking van een aantal verordeningen(1)) waardoor hieronder ook een gedeelte valt van het gebied dat wordt bestreken met het actieprogramma van de nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen(2)), dat betrekking had op 500 000 ha. Verder voorziet het operationeel programma voor de regio Thessalië voor de periode 2000-2006 in herverkavelings- en aanverwante werkzaamheden over een oppervlakte van ongeveer 4 100 ha, en is met betrekking tot de waterhuishouding gepland de werkzaamheden voor de benutting van het

oppervlaktewater te voltooien (bijv. de voltooiing en exploitatie van de Agioneri-stuwdam, Panagiotiko-stuwdam en de Smokovo-tunnel enz.). Bij iedere nieuwe actie moet overigens het beginsel van zuinig en duurzaam watergebruik worden toegepast, en tijdens de uitvoering van het programma moeten alle maatregelen worden genomen om het gebruik van grondwater door middel van boringen te reguleren met, indien nodig, restrictieve en zelfs verbodsmaatregelen inzake boringen.

De omleiding van de Acheloös naar Thessalië maakt geen deel uit van bovengenoemd CB en de Commissie heeft in dat verband geen enkel voorstel voor cofinanciering ontvangen. In 1994 is wel een dergelijk voorstel ingediend in het kader van het CB voor de periode 1994-1999, maar dit is nooit uitgevoerd omdat de Griekse autoriteiten er geen gevolg aan hebben gegeven. Als dit voorstel opnieuw wordt ingediend, zal de Commissie het in het licht van de geldende wetgeving opnieuw onderzoeken.

(1) PB L 160 van 26.6.1999.

(2) PB L 375 van 31.12.1991.