Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1066/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Ontstaan van de Aventinus- en Sensusprojecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1066/01 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Ontstaan van de Aventinus- en Sensusprojecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1066/01

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(5 april 2001)

Betreft: Ontstaan van de Aventinus- en Sensusprojecten

Aventinus en opvolger Sensus worden sinds '96 gesubsidieerd door de Europese Commissie. Beide projecten trachten een informatie-uitwisselingsprogramma te ontwikkelen voor de Europese politie- en inlichtingendiensten. Aventinus (Advanced System for Multinational Drug Enforcement) richt zich in eerste instantie op de internationale drugsstrijd. De Münchense Gesellschaft für multilingual Systeme mbH, het latere Sail Labs van Lernout & Hauspie (L & H), coördineert dit project. Ook de Bundesnachrichtendienst en de voorloper van Europol, de European Drugs Unit, zijn betrokken bij Aventinus.

Sensus volgt in mei 1998 het Aventinusproject op. Ditmaal is de coördinatie in handen van de Duitse geheim agent Stephan Bodenkamp/Christoph Kionowski van het Amt für Auslandfragen in München. Deze organisatie is een dekmantel van de Bundesnachrichtendienst. Op 25 mei 1999 wijzigt de Commissie het oorspronkelijke besluit E/1791/97 van 3 september 1997 zodanig dat Europol zich bij het project kon aansluiten (E/696/99). In november 1999 voegt Europol zich effectief bij de Sensuspartners Gesellschaft für multilingual Systeme mbH en het Italiaanse Firma Datamat. Stephan Bodenkamp/Christoph Kionowski ligt intussen ook aan de basis van drie Language Development Companies van L & H. Op die manier kan hij een beroep doen op de spraaktechnologische kennis van Lernout & Hauspie.

In antwoord op vraag P-0009/01(1) deelt commissaris Erkki Liikanen mee dat Sensus en Aventinus-I en -II werden gefinancierd uit de middelen op begrotingslijn B6-6121 113 van het programma Telematicatoepassingen (1994-1998). Voor Aventinus-I werd een bijdrage van de Gemeenschap van maximaal 2 500 000 goedgekeurd, waarvan vervolgens 2 341 190 werd opgevraagd en uitbetaald. Voor Aventinus-II werd een bijdrage van de Gemeenschap van maximaal 550 000 goedgekeurd, waarvan vervolgens 513 777 werd opgevraagd en uitbetaald. Voor Sensus werd een bijdrage van de Gemeenschap van maximaal 2 250 000 goedgekeurd, waarvan op 31 december 2000 478 753 was uitbetaald.

1. Op basis van welke besluiten en/of gepubliceerde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen kon een satellietorganisatie van de Bundesnachrichtendienst, in casu het Amt für Auslandfragen, reeds vóór de wijziging van het oorspronkelijke besluit E/1791/97 op 25 mei 1999 deelnemen aan de Sensus- en Aventinusprojecten?

2. Welke spraaktechnologische producten werden in het kader van Aventinus en Sensus gerealiseerd en/of gecommercialiseerd sinds '96? Wie maakt gebruik van deze spraaktechnologische producten?

(1) PB C 187 E van 3.7.2001, blz. 154.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(1 augustus 2001)

AfA maakte deel uit van een consortium dat een voorstel indiende uit hoofde van de vierde uitnodiging voor het indienen van voorstellen van het programma Telematicatoepassingen van het vierde kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Gemeenschap.

Bij alle deelnemers aan het Sensus-project gaat het om in de Gemeenschap gevestigde rechtspersonen die om die reden konden deelnemen aan activiteiten op het gebied van OTO uit hoofde van het vierde kaderprogramma met een financiële bijdrage door de Gemeenschap, en dit overeenkomstig de regels voor deelname.

De genoemde regels voor deelname omvatten geen lijst van rechtspersonen die a priori zouden moeten zijn uitgesloten van deelname aan door de Gemeenschap gefinancierde activiteiten op het gebied van OTO. De regeringsinstanties, met inbegrip van inlichtingendiensten zoals het Amt für Auslandsfragen (AfA) zijn derhalve gerechtigd om deel te namen aan OTO-projecten, mits hun deelname gerechtvaardigd wordt door de technische doelstellingen van dat soort projecten en voldaan wordt aan alle andere eisen die in de regels voor deelname en in het betrokken specifiek programma gesteld worden.

Om het European Police Office (Europol) op te kunnen nemen was er een nieuw besluit van de Commissie noodzakelijk, vanwege het feit dat deze instelling de status heeft van internationale organisatie (het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie gaf op schriftelijke vraag E-892/01(1)).

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Aangezien deze projecten waren toegespitst op preconcurrentieel onderzoek, zijn er uit de Aventinus- en Sensus- projecten geen commerciële spraaktechnologische producten voortgevloeid, en wordt dit ook verder niet verwacht.

(1) Zie blz. 17.