Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1182/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouw van de windkrachtcentrale El Pical.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1182/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouw van de windkrachtcentrale El Pical.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1182/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Bouw van de windkrachtcentrale El Pical.

Publicatieblad Nr. 340 E van 04/12/2001 blz. 0191 - 0192


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1182/01

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(19 april 2001)

Betreft: Bouw van de windkrachtcentrale El Pical

De aanvang van de werkzaamheden voor de bouw, door de onderneming Corporación Eólica S.A., van de windkrachtcentrale El Pical, in de gemeenten Barruelo de Santullán en Brañosera (Palencia, Spanje), heeft grote beroering teweeggebracht onder de plaatselijke bevolking. De centrale wordt immers gebouwd aan de rand van het nationaal park Fuentes Carrionas-Fuente del Cobre, montaña palentina, een woongebied van de bruine beer, een met uitsterven bedreigde, beschermde diersoort. Daarnaast worden ook loofbomen in deze zone bedreigd, o.a. beuken en hulsten.

Dat de bevoegde autoriteiten van Castilla-León de Unesco hebben gevraagd het nabijgelegen románico palentino toe te voegen aan de lijst van het werelderfgoed, maar terzelfdertijd toestemming hebben verleend voor de installatie van honderden windgeneratoren die dit gebied, met zijn talrijke monumenten van zeer grote historische en culturele waarde, ontsieren, is tegenstrijdig.

Wij zijn het ermee eens dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden aangemoedigd, maar dat mag dan niet ten koste gaan van het landschap en het natuurlijke en culturele milieu.

Wij zijn van oordeel dat in dit geval op zijn minst de volgende richtlijnen worden geschonden:

- 85/337/EEG(1) betreffende de milieu-effectbeoordeling

- 92/43/EEG(2) inzake de natuurlijke habitats

- 79/409/EEG(3) inzake het behoud van de vogelstand.

Welke maatregelen is de Commissie van plan te treffen om de correcte toepassing van de communautaire wetgeving te garanderen en te voorkomen dat onherstelbare schade wordt toegebracht aan deze natuurgebieden?

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(3) PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(21 juni 2001)

De door het geachte parlementslid genoemde feiten zijn de Commissie niet bekend. Bij verificatie is echter gebleken dat het bewuste gebied (ES 4140011 - Fuentes Carrionas- Fuente del Cobre, montaña palentina) door Spanje is voorgesteld als zone die in aanmerking komt voor opneming in het Natura 2000- netwerk overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Het gebied is eveneens door de Spaanse overheid aangeduid als speciaal beschermingsgebied voor vogels overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand.

Het gebied is 78 178 hectare groot.

Het gebied herbergt één van Spanjes meest bedreigde zoogdieren, de bruine beer, een prioritaire soort die is opgenomen in Bijlage II van bovengenoemde Richtlijn 92/43/EEG, met een populatie van 20 stuks. Dit gebied telt eveneens zo'n 31 verschillende types habitat van Bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG, waarvan acht prioritair zijn (4030, 6212, 4020, 6220, 9580, 7130, 7220, 6230).

In het gebied bevinden zich verder 24 soorten vogels van Bijlage I van Richtlijn 79/409/EEG. Ook zijn er andere soorten in bos- of berggebieden voorkomende vogels die van zeer groot nationaal en regionaal belang zijn (Dendrocopus medius, Dryocopus martius, Aquila chrysaetos). Voorts is de aanwezigheid van 24 soorten trekvogels geconstateerd.

Gezien het voorgaande heeft de Commissie besloten de in de schriftelijke vraag vermelde feiten op te tekenen als ambtshalve ontdekt geval.

In het kader van haar onderzoek van dit dossier heeft de Commissie vragen gesteld aan de Spaanse autoriteiten teneinde na te gaan of in dit geval het gemeenschapsrecht is nageleefd.