Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1215/01 van Francesco Speroni (TDI) aan de Raad. Ontbreken van een inhoudsopgave in de bundel Verdragsteksten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1215/01 van Francesco Speroni (TDI) aan de Raad. Ontbreken van een inhoudsopgave in de bundel Verdragsteksten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1215/01 van Francesco Speroni (TDI) aan de Raad. Ontbreken van een inhoudsopgave in de bundel Verdragsteksten.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0063 - 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1215/01

van Francesco Speroni (TDI) aan de Raad

(24 april 2001)

Betreft: Ontbreken van een inhoudsopgave in de bundel Verdragsteksten

In antwoord op mijn schriftelijke vraag P-0418/01(1) heeft de Commissie verklaard dat de Raad verantwoordelijk is voor de publicatie van de bundel Verdragsteksten.

Kan de Raad mededelen waarom in de papieren uitgave van de bundel Verdragsteksten de inhoudsopgave ontbreekt, waarom in de op Internet beschikbare uitgave protocollen, verklaringen, wetsbesluiten en institutionele teksten ontbreken, en waarom de elektronische uitgave niet beschikbaar is in het gebruikelijke Word-formaat?

(1) PB C 187 E van 3.7.2001, blz. 223.

Antwoord

(27 september 2001)

De uitgave van de bundel verdragsteksten op Internetsite http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/index.html is identiek aan de papieren uitgave en bevat alle bijlagen, t.w. de protocollen, verklaringen, andere verdragen en besluiten alsmede de institutionele teksten. Om redenen van IT-beveiliging en auteursrechten op de programmatuur is er niet geopteerd voor het door het geachte parlementslid genoemde formaat.

Het is waar dat de uitgave geen inhoudsopgave bevat. Het Internet biedt evenwel zoekmogelijkheden via sleutelwoorden.