Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/01 van Struan Stevenson (PPE-DE) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren ‐ gebrek aan wetshandhaving.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/01 van Struan Stevenson (PPE-DE) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren ‐ gebrek aan wetshandhaving.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/01 van Struan Stevenson (PPE-DE) aan de Commissie. Vervoer van levende dieren ‐ gebrek aan wetshandhaving.

Publicatieblad Nr. 350 E van 11/12/2001 blz. 0110 - 0111


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1291/01

van Struan Stevenson (PPE-DE) aan de Commissie

(3 mei 2001)

Betreft: Vervoer van levende dieren gebrek aan wetshandhaving

Bij een briefing van Compassion in World Farming in het Europees Parlement bleek dat de EU-vervoersrichtlijn absoluut niet in staat is om dieren tijdens lange reizen te beschermen. Door de Commissie gepubliceerde verslagen hebben overtredingen van de richtlijn aangetoond in Italië, Frankrijk, Griekenland, België en Ierland.

Wat wil de Commissie doen om toezicht te houden op bestaande wetgeving met betrekking tot:

- de wrede behandeling van dieren onderweg,

- het vervoer van gewonde en zieke dieren,

- een verplichte rustperiode van 24 uur die de richtlijn vereist,

- overbezetting en onvoldoende ventilatie,

- het gebruik van voertuigen die niet aan de eisen voldoen?

Gecombineerd Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie op de schritftelijke vragen E-1289/01 en E-1291/01

(26 juni 2001)

De Commissie heeft zich ten doel gesteld het langeafstandsvervoer van dieren te beperken tot het strikt noodzakelijke aantal dagen en het lijden van de dieren tot een minimum te beperken.

De Commissie heeft inbreukprocedures ingeleid tegen België, Griekenland en Spanje omdat deze landen de communautaire wetgeving op dit gebied niet naleven. Overwogen wordt ook tegen andere lidstaten inbreukprocedures in verband met dierenvervoer in te leiden.

Tijdens de vergadering van de Landbouwraad van januari 2001 heeft de Commissie een verslag voorgelegd over de ervaringen van de lidstaten sinds de tenuitvoerlegging van Richtlijn 91/628/EEG van de Raad van 19 november 1991 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en tot wijziging van de Richtlijnen 90/425/EEG en 91/496/EEG(1), zoals gewijzigd(2). Dit verslag is ook aan het Parlement toegezonden. Het verslag van de Commissie komt tot de conclusie dat de lidstaten duidelijk problemen hebben gehad met de volledige toepassing van de communautaire wetgeving op dit gebied. In het verslag wordt ook gesteld dat het nader onderzoek verdient of er maatregelen moeten komen om dieren dichter bij de plaats waar zij worden geteeld, te slachten.

De Commissie is van mening dat strengere voorschriften van essentieel belang zijn om de huidige situatie te verbeteren, en heeft al initiatieven in die richting genomen.

Om het vervoer van gewonde of zieke dieren te voorkomen, heeft de Commissie Beschikking 2001/298/EG van 30 maart 2001 goedgekeurd tot wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 64/432/EEG, 90/426/EEG, 91/68/EEG en 92/65/EEG van de Raad en bij Beschikking 94/273/EG van de Commissie, ten aanzien van de bescherming van dieren tijdens het vervoer(3), teneinde de veterinaire certificaten voor de intracommunautaire handel in levende dieren zodanig te wijzigen dat daarin wordt gerefereerd aan de geschiktheid van de dieren om vervoerd te worden. Deze maatregel gaat op 1 augustus 2001 in.

Om de voertuignormen te verbeteren heeft de Commissie op 9 april 2001 een voorstel goedgekeurd voor een verordening van de Raad betreffende de ventilatiesystemen van wegvoertuigen voor reizen van meer dan acht uur(4), inclusief eisen ten aanzien van een minimum ventilatievoud en verplichte systemen voor de bewaking van de temperatuur in de vrachtwagens.

Ook zal een aanvullend voorstel tot wijziging van Richtlijn 91/628/EEG van de Raad worden voorgesteld met het doel de situatie te verbeteren, met name wat het niveau van de handhaving betreft.

Bovendien wordt mogelijk na het uitkomen van een nieuw advies van het Wetenschappelijk Comité voor dierenwelzijn, dat voor het einde van 2001 wordt verwacht, een nieuwe vaststelling van reistijden en ladingsdichtheden voorgesteld, rekening houdend met nieuwe wetenschappelijke gegevens.

(1) PB L 340 van 11.12.1991.

(2) COM(2000) 809 def.

(3) PB L 102 van 12.4.2001.

(4) COM(2001) 197 def.