Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1383/01 van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie. Ontwikkelingshulp in de vorm van staatssteun.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1383/01 van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie. Ontwikkelingshulp in de vorm van staatssteun.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1383/01 van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie. Ontwikkelingshulp in de vorm van staatssteun.

Publicatieblad Nr. 340 E van 04/12/2001 blz. 0224 - 0224


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1383/01

van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie

(26 april 2001)

Betreft: Ontwikkelingshulp in de vorm van staatssteun

Het toekennen van ontwikkelingshulp door een EU-lidstaat aan een ontwikkelingsland geschiedt soms in de vorm van een bijdrage in een investeringsorder die het ontwikkelingsland wil plaatsen.

Als een lidstaat een bijdrage in een investeringsorder toekent aan een in die lidstaat gevestigd bedrijf dat vervolgens de order voor het ontwikkelingsland uitvoert, is dit dan te beschouwen als staatssteun?

Zo ja, is dit een met het Verdrag verenigbare vorm van staatssteun?

Zijn de Europese aanbestedingsregels van toepassing op een dergelijke opdrachttoekenning?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(18 juni 2001)

De vraag heeft betrekking op een categorie die meestal gebonden steun wordt genoemd. Deze categorie lijkt in feite een zeer grote verscheidenheid aan handelwijzen te omvatten die door de verschillende lidstaten worden toegepast. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat een aantal van deze handelwijzen wellicht in feite staatssteun vormen, is het echter niet mogelijk om, zonder vermelding van de specifieke feiten van een zaak, vast te stellen welke van deze handelwijzen staatssteun in de zin van de desbetreffende bepalingen van het EG-Verdrag zouden kunnen vormen. Evenzo is het niet mogelijk om vast te stellen of deze handelwijzen, zelfs al zouden zij als staatssteun worden aangemerkt, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt zouden kunnen worden verklaard.

Tevens wordt de aandacht gevestigd op het feit dat met gebonden steun, zoals hier wordt bedoeld, ook interne-marktaspecten, en meer specifiek met overheidsopdrachten verband houdende aspecten, gemoeid kunnen zijn. Op basis hiervan onderzoekt de Commissie momenteel een aantal klachten die op dit gebied zijn ingediend.