Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1447/01 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Kosten van grensoverschrijdende bankverrichtingen na de invoering van de euro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1447/01 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Kosten van grensoverschrijdende bankverrichtingen na de invoering van de euro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1447/01 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Kosten van grensoverschrijdende bankverrichtingen na de invoering van de euro.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0114 - 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1447/01

van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie

(11 mei 2001)

Betreft: Kosten van grensoverschrijdende bankverrichtingen na de invoering van de euro

Hoe denkt de Europese Commissie het probleem van de kosten van grensoverschrijdende bankverrichtingen te behandelen, die waarschijnlijk hoog zullen blijven, ook nadat de euro de nationale munteenheden volledig vervangen heeft? Hoe denkt ze te verhinderen dat de banken transactiekosten invoeren om hun inkomsten uit wisselverrichtingen, die verloren gaan, te compenseren?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(26 juli 2001)

Op 3 april 2001 heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd over de voorbereidingen voor de invoering van de eurobankbiljetten en -muntstukken(1). Deze mededeling bevat een beschrijving van de lopende werkzaamheden voor de totstandbrenging van één ruimte voor betalingen in euro(2).

De conclusie van de Commissie ter zake is ondubbelzinnig:

Er moet evenwel dringend werk worden gemaakt van de totstandbrenging van één ruimte voor betalingen in euro. De Commissie is voornemens gebruik te maken van alle middelen waarover zij beschikt en alle noodzakelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de kosten van grensoverschrijdende overmakingen per 1 januari 2002 aansluiten bij de kosten van nationale overmakingen.

De Commissie deelt de bezorgdheid van het geachte parlementslid. Zij is van mening dat elke betaling binnen de eurozone een gelijke behandeling moet krijgen, ongeacht of deze binnenlands dan wel grensoverschrijdend is. Daarom denkt zij na over de maatregelen die kunnen worden getroffen om de prijzen van grensoverschrijdende verrichtingen binnen de eurozone te laten aansluiten bij die van strikt nationale verrichtingen.

(1) COM(2001) 190 def.

(2) Blz. 47-48 van de mededeling.