Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1459/01 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingslijn A-3022.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1459/01 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingslijn A-3022.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1459/01 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingslijn A-3022.

Publicatieblad Nr. 350 E van 11/12/2001 blz. 0161 - 0162


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1459/01

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(17 mei 2001)

Betreft: Begrotingslijn A-3022

Op begrotingslijn A-3022 is in 2001 voor hogescholen en universiteiten een bedrag uitgetrokken van 1 500 000 ter medefinanciering van projecten die tot doel hebben de verspreiding van de kennis over de Europese integratie te bevorderen.

Deze lijn schijnt eerder een duplicatie te zijn van dan een aanvulling op andere begrotingslijnen van de Commissie die dezelfde doelen beogen, bijvoorbeeld het Europacollege, Brugge, het Europees Universitair Instituut, Florence, Ons Europa, subsidies aan organisaties die de Europese gedachte uitdragen, verenigingen en federaties van Europees belang, Europese denktanks en subsidie voor het Jean Monnet Huis.

Kan de Commissie mededelen waarin begrotingslijn A-3022 nu precies verschilt van bovengenoemde andere begrotingslijnen en dus aanspraak kan maken op een bedrag van 1 500 000 aan belastinggeld?

Zijn er onder de uit deze begrotingslijn gesubsidieerde organisaties, organisaties die ook uit andere communautaire bron subsidie krijgen?

Is de Commissie, uit het oogpunt van eerlijkheid en democratie, bereid organisaties te financieren die op evenwichtige en onbevooroordeelde wijze aan het publiek informatie verstrekken over de Europese Unie?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(23 juli 2001)

Artikel A-3022 van de algemene begroting van de Europese Unie voorziet in subsidies voor de activiteiten met betrekking tot de Europese integratie door universitaire studie- of onderzoekcentra. Deze begrotingslijn richt zich op universitaire kringen en hun onderzoeksactiviteiten en het debat over het Europese integratieproces. Al deze elementen vormen de bijzonderheid van de begrotingslijn en zijn bepalend voor de financierbaarheid van de aanvragen.

Het systeem voor het beheer van de financiële middelen is gebaseerd op de oproep tot het indienen van voorstellen waarvan de tekst in het Publicatieblad wordt gepubliceerd en via internet wordt verspreid.

De tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen maakt het mogelijk dat ieder jaar een aantal prioritaire thema's wordt. Het is dus mogelijk nadruk te leggen op activiteiten die betrekking hebben op de grootste zorgen van de Unie. De prioritaire thema's zorgen ervoor dat een grotere doeltreffendheid van de budgettaire uitgaven wordt verkregen.

De projecten die na de oproep tot het indienen van voorstellen ontvangen zijn, worden door onafhankelijke deskundigen geëvalueerd waarna de begunstigden worden geselecteerd.

In tegenstelling tot artikel A-3022, zijn in de begrotingslijnen A-3010 (Europacollege van Brugge), A-03011 (Universitair Instituut van Florence), A-3020 (Stichting Ons Europa) en A-3036 (subsidie voor het Jean Monnet-huis) de begunstigden vooraf bepaald en in het algemeen vermeldt de begrotingspost dat de kredieten bestemd zijn voor ondersteuning van de huishoudelijke uitgaven.

De ontvangers van de subsidies van begrotingslijn A-3022 zijn de universiteiten. Zij moeten projecten indienen in reactie op de oproep tot het indienen van voorstellen. De projecten die voor medefinanciering uit deze lijn in aanmerking komen, betreffen de bezinning en de discussie over het onderwerp van het Europese integratieproces. De opvallendste thema's uit de Europese actualiteit vormen het onderwerp van de acties die gesteund worden in de geselecteerde projecten: seminars over de uitdagingen van de Europese integratie, ontmoetingen van universitaire professoren over de institutionele hervorming en de uitbreiding, de organisatie van conferenties over de financiële gevolgen van de euro of analyse van de wereld- en communautaire handel.

Het hoofddoel van deze subsidies is de ondersteuning van het debat over Europa en de actieve deelname van universitaire kringen aan het Europese integratieproces te benadrukken. Al deze doelen zijn specifiek in vergelijking met die van andere begrotingslijnen en kunnen geïdentificeerd worden.

De begunstigde instellingen die in de artikelen A-3010, A-3011 enz. worden genoemd, komen niet in aanmerking voor financieringr volgens de criteria van lijn A-3022 en krijgen derhalve geen subsidie.

Wat de vraag over de steun van voorlichtingsacties over de Unie betreft, zij erop gewezen dat deze niet subsidiabel zijn volgens lijn A-3022.