Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/01 van Robert Goebbels (PSE) aan de Commissie. Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/01 van Robert Goebbels (PSE) aan de Commissie. Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/01 van Robert Goebbels (PSE) aan de Commissie. Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0011 - 0012


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/01

van Robert Goebbels (PSE) aan de Commissie

(18 mei 2001)

Betreft: Identiteitscontrole op luchthaven Charles de Gaulle

Een van de mijlpalen van het Europa van de burgers was het Schengen-acquis en de opneming ervan, via het tijdens de Europese Raad van Amsterdam goedgekeurde protocol, in het juridische kader van de Europese Unie. Een van de essentiële verworvenheden van het vrije personenverkeer binnen de Europese Unie, nl. de afschaffing van de systematische identiteitscontrole van burgers die in de

Schengen-ruimte reizen, wordt tegenwoordig op luchthaven Charles de Gaulle te Roissy in Frankrijk met voeten getreden. De luchtvaartmaatschappij Air France onderwerpt iedere passagier die naar een bestemming binnen de Europese Unie reist aan een identiteitscontrole, die wordt uitgevoerd door een bewakingsdienst. De passagiers moeten de instapruimtes verplicht via een beveiligingspoort betreden.

Hoe denkt de Commissie op deze nieuwe belemmering van het vrije verkeer te reageren?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Vitorino namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1486/01 en P-1595/01

(5 juli 2001)

In het Schengen-acquis, dat in het kader van de Europese Unie werd opgenomen, wordt bepaald dat de binnengrenzen kunnen worden overschreden zonder dat een controle op de personen wordt uitgevoerd bij het overschrijden van een binnengrens.

Wat betreft de controles die bij het luchtvervoer worden uitgevoerd, moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten controles:

- identiteitscontroles in commercieel verband: op het ogenblik van de check-in, om zich te vergewissen van de identiteit van de reiziger met een ticket op naam of in het kader van controle van de identiteit van de persoon die verklaart aanspraak te kunnen maken op bijvoorbeeld bepaalde reducties;

- controles om veiligheidsredenen in uitzonderlijke gevallen en omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van twijfel omtrent het gedrag van een reiziger dat de openbare orde of de veiligheid van de andere reizigers in gevaar zou kunnen brengen;

- controles om sancties te voorkomen in het kader van de wetgeving op de aansprakelijkheid van de vervoerders als deze personen zouden vervoeren die niet in het bezit zijn van de vereiste reisdocumenten.

De Commissie is van mening dat deze laatste controles niet verenigbaar zijn met het geldende Gemeenschapsrecht. Het bepaalde in de artikelen 26 en 27 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen betreffende de aansprakelijkheid van de vervoerders zou enkel van toepassing mogen zijn op vervoer uit een land dat het Akkoord van Schengen niet heeft ondertekend. In een ruimte zonder grenzen zouden zij niet mogen plaatsvinden, aangezien het gaat om controles bij het overschrijden van een binnengrens.

De in de eerste twee punten genoemde controles zijn echter ook van toepassing op nationale vluchten en zijn niet in tegenspraak met het idee van een ruimte zonder grenzen als ze onder dezelfde voorwaarden worden uitgevoerd ten opzichte van de passagiers van nationale vluchten en de passagiers van vluchten binnen de Schengen-ruimte.

Om te kunnen nagaan om welke soort controle het gaat, zal de Commissie de nodige contacten leggen om alle nadere gegevens te kunnen inwinnen omtrent de aan de orde gestelde feiten. Zij zal niet nalaten om eventueel het dossier te onderzoeken in het kader van de procedure van artikel 226 (ex-artikel 169) van het EG-Verdrag.