Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1506/01 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. OLAF-documenten betreffende het boterschandaal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1506/01 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. OLAF-documenten betreffende het boterschandaal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1506/01 van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie. OLAF-documenten betreffende het boterschandaal.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0244 - 0245


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1506/01

van Gabriele Stauner (PPE-DE) aan de Commissie

(15 mei 2001)

Betreft: OLAF-documenten betreffende het boterschandaal

In paragraaf 21 van zijn resolutie van 14 maart 2001 over de fraudebestrijding heeft het Europees Parlement in het belang van de volksgezondheid geëist dat onmiddellijk toegang wordt verleend tot alle documenten die in het bezit zijn van OLAF, waarin informatie over de samenstelling van de versneden boter is vervat, die door een crimineel netwerk jarenlang op grote schaal (tenminste 100 000 ton) binnen en buiten de Europese Unie op de markt is gebracht.

Kan de Commissie mij kopieën van mededelingen en/of notulen van vergaderingen toezenden, waarin vertegenwoordigers van de betrokken lidstaten mededelingen hebben gedaan over mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van de versneden boter; kan zij mij ook een volledige lijst van de

reeds afgesloten alsmede van de nog lopende onderzoeken opstellen en doen toekomen, waaruit ook blijkt, door wie de onderzoeken in opdracht zijn gegeven en wanneer de resultaten beschikbaar waren, respectievelijk wanneer deze worden verwacht en mij kopieën van de reeds beschikbare onderzoeksresultaten doen toekomen?

De Europese Rekenkamer heeft de Commissie blijkbaar in diverse zogenaamde sectorbrieven gewezen op problematische gebeurtenissen in de melk/zuivelsector.

Kan de Commissie mij een volledige lijst van deze sectorbrieven van de afgelopen vijf jaar doen toekomen en, zo nodig, in verband met deze sectorbrieven inzage geven in haar correspondentie met de Rekenkamer en de betrokken lidstaten?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(6 juni 2001)

Het geachte parlementslid wordt verzocht het antwoord te raadplegen dat de Commissie heeft gegeven op haar schriftelijke vraag E-3241/00(1). De enige mogelijke risico's voor de volksgezondheid in de zaak van de versneden boter heeft de Commissie vernomen via twee persberichten van de procureur van Napels van juli en december 2000.

De Commissie heeft geen weet van formele mededelingen of processen-verbaal waarin vertegenwoordigers van de lidstaten zouden hebben gewezen op mogelijke risico's van deze boter, maar sommige lidstaten hebben verzocht op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkeling van dit dossier. Zoals reeds vermeld in het antwoord op schriftelijke vraag E-3241/00 blijkt uit de door een lidstaat uitgevoerde chemische analyses evenwel dat geen chemische verbindingen aanwezig zijn die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen, zoals polychloorbifenylen (PCB), organische chloorverbindingen en zware metalen.

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft gezegd dat het de administratieve (België, Duitsland) en gerechtelijke (Italië, Frankrijk) onderzoeken op het niveau van de lidstaten volgt. Momenteel is nog geen enkel afgesloten.

In geen van de vermelde gevallen in verband met de betrouwbaarheidsverklaring, noch in een speciaal verslag van de Rekenkamer of een sectorale brief, wordt melding gemaakt van specifieke informatie die toen of zelfs achteraf beoordeeld, de Commissie had toegelaten een verband te legen met de zaak van de versneden boter of mogelijke fraude.

Tijdens zijn bijzonder onderzoek over melkvet ontdekte de Rekenkamer een aantal tekortkomingen inzake controle en administratie, maar hij vond geen aanwijzing voor mogelijke fraude of onregelmatigheden. Gelet op de blijkbare afwezigheid van dergelijke opmerkingen in zijn verslagen en sectorale brieven, kan bezwaarlijk worden volgehouden dat de Rekenkamer hierin de Commissie had gewezen op zijn bezorgdheid betreffende versneden boter.

De sectorale brieven van de Rekenkamer zijn voorlopige auditdocumenten, die de Rekenkamer aan de gecontroleerden toezendt onder het zegel van vertrouwelijkheid. De Commissie kan deze dus niet bekendmaken. De Rekenkamer publiceert al zijn eindconclusies in speciale of jaarlijkse verslagen.

(1) PB C 151 E van 22.5.2001.