Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1637/01 van Robert Goebbels (PSE) aan de Raad. Besluit van de Ecofin-raad van Versailles.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1637/01 van Robert Goebbels (PSE) aan de Raad. Besluit van de Ecofin-raad van Versailles.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1637/01 van Robert Goebbels (PSE) aan de Raad. Besluit van de Ecofin-raad van Versailles.

Publicatieblad Nr. 081 E van 04/04/2002 blz. 0045 - 0045


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1637/01

van Robert Goebbels (PSE) aan de Raad

(12 juni 2001)

Betreft: Besluit van de Ecofin-raad van Versailles

De Europese Commissie, de Raad en de Europese Centrale Bank verschuilen zich voortdurend achter het zogenaamd besluit van de Ecofin-raad van Versailles dat er geen biljetten in omloop gebracht mogen worden vóór 1 januari 2002, om elke vraag om het publiek al vooraf van euro's te voorzien van de hand te wijzen. Maar de Ecofin-raad van Versailles was een informele bijeenkomst van de ministers van Economische Zaken en Financiën, en het verdrag kent geen enkele besluitbevoegdheid toe aan raadsvergaderingen die informeel plaatsvinden. Wat is dan de rechtskracht van het besluit waar Europese Commissie, Raad en Europese Centrale Bank zich op beroepen om zich te verzetten tegen de voorziening van het publiek met kleine coupures vóór de 1ste januari 2002, die niet meer dan redelijk is?

Gecombineerd Antwoordop de schritftelijke vragen E-1637/01 en E-1639/01

(26 november 2001)

In het kader van informele bijeenkomsten zijn de ministers niet bevoegd om in de plaats van de Raad besluiten te nemen. Niettemin kunnen zij zich dan in het openbaar uitspreken over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

De ministers en de presidenten van de Centrale Banken hebben tijdens de informele bijeenkomst van Versailles in september 2000 inderdaad de problematiek van de invoering van de euro besproken, en met name suggesties met betrekking tot een vroegtijdige bevoorrading gedaan. Zij hebben het evenwel niet opportuun geacht dat de ECB over zou gaan tot wijziging van de bij het richtsnoer van de ECB van 10 januari 2001 vastgestelde regeling voor vroegtijdige bevoorrading in verband met de omschakeling op de chartale euro in 2002.

Zoals bekend, bepaalt artikel 106 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap dat de ECB het alleenrecht heeft machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap.