Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1670/01 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Raad. Respect voor de culturele eigenheid van de Pomakken en de zigeuners in Grieks Thracië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1670/01 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Raad. Respect voor de culturele eigenheid van de Pomakken en de zigeuners in Grieks Thracië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1670/01 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Raad. Respect voor de culturele eigenheid van de Pomakken en de zigeuners in Grieks Thracië.

Publicatieblad Nr. 040 E van 14/02/2002 blz. 0075 - 0076


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1670/01

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Raad

(15 juni 2001)

Betreft: Respect voor de culturele eigenheid van de Pomakken en de zigeuners in Grieks Thracië

In het Griekse Thracië wonen ongeveer 120 000 Griekse moslims. De helft daarvan zijn van Turkse afkomst en de andere helft zijn Pomakken en zigeuners (Roma). Zij kunnen vrij hun

religieuze rechten uitoefenen, er zijn een groot aantal moskeeën en religieuzen en de Griekse staat leeft ten volle zijn verplichtingen na op dit gebied, dit in scherpe tegenstelling met Turkije, dat de christenen uit Istanboel, Imvros en Tenedos heeft verjaagd en voortdurend obstakels creëert voor de uitoefening van de eredienst in het kleine aantal christelijke kerken dat nog in dit land is overgebleven.

Om volstrekt onbegrijpelijke redenen echter weigert de Griekse staat aan de Pomakken en de zigeuners dat zij op school onderricht krijgen in de talen die zij al honderden jaren spreken. Zo krijgen de kinderen van de Pomakken en zigeuners in het Griekse Thracië verplicht onderwijs in het Turks, terwijl zij op alle mogelijke manieren tonen dat zij verschillend zijn en dat zij onderricht in hun eigen taal wensen. Vooral het Pomaaks wordt zeer veel gebruikt in het dagelijks leven, het heeft een eigen alfabet en grammatica en door Pomaakse onderwijzers zijn er voor de leerlingen van de lagere school leerboeken in het Pomaaks opgesteld die ongebruikt blijven liggen omdat de Griekse staat alleen Turks wil onderwijzen aan de Pomaakse jongeren.

Kan de Raad zeggen in hoeverre de praktijk van de Griekse overheid om de taal van de Pomakken en zigeuners van Grieks Thracië uit te roeien en door het Turks te vervangen, in overeenstemming is met de beginselen en doelstellingen van de EU inzake de eerbiediging van de linguïstische en culturele eigenheid van de minderheden die op haar grondgebied wonen? Welke concrete maatregelen zou de Raad kunnen nemen om de Griekse autoriteiten ertoe te brengen dat zij de linguïstische eigenheid van de Pomakken en Roma van het Griekse Thracië eerbiedigt?

Antwoord

(8 oktober 2001)

Wat het onderricht van minderheidstalen in Griekenland of andere lidstaten betreft, wordt het geachte parlementslid eraan herinnerd dat artikel 149 van het Verdrag bepaalt dat de Gemeenschap de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het onderwijsstelsel en () hun culturele en taalkundige verscheidenheid volledig eerbiedigt. Op cultureel gebied beperkt het optreden van de Gemeenschap zich ertoe, de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig hun activiteiten () te ondersteunen en aan te vullen (artikel 151 van het Verdrag).