Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1762/01 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Invoer van vlees uit Australië en Nieuw-Zeeland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1762/01 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Invoer van vlees uit Australië en Nieuw-Zeeland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1762/01 van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie. Invoer van vlees uit Australië en Nieuw-Zeeland.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0200 - 0200


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1762/01

van Michael Cashman (PSE) aan de Commissie

(12 juni 2001)

Betreft: Invoer van vlees uit Australië en Nieuw-Zeeland

Kan de Commissie bevestigen of er EU-verordeningen bestaan die de invoer van vlees uit Australië of Nieuw-Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk, of naar andere EU-landen, verbieden?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(27 juli 2001)

Kort samengevat, kan vlees uit Australië en Nieuw-Zeeland in de Gemeenschap worden ingevoerd, als het aan de relevante veterinaire gezondheidsvoorschriften voldoet.

In verband met de dierlijke gezondheid en de volksgezondheid zijn door de Commissie invoerregels vastgesteld overeenkomstig Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen(1). Aangezien beide landen aan bepaalde voorschriften op het gebied van de dierlijke gezondheid voldoen, zijn Australië en Nieuw-Zeeland op de lijst van Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1976 tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van runderen, varkens en vers vlees toestaan(2) geplaatst als landen die vlees naar de Gemeenschap mogen uitvoeren. De geharmoniseerde dierlijke gezondheidscertificering is vastgelegd in Beschikking 80/801/EEG van de Commissie van 25 juli 1980 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor invoer van vers vlees uit Australië(3) en Beschikking van de Commissie 80/805/EEG van 25 juli 1980 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor invoer van vers vlees uit Nieuw-Zeeland(4).

Wat de volksgezondheid betreft, moeten de voorschriften worden gecertificeerd overeenkomstig bijlage A van Richtlijn 72/462/EEG die garanties bevat dat het vlees afkomstig is van dieren die niet zijn behandeld met stoffen met hormonale of thyreostatische werking noch met beta-agonisten (overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten en tot intrekking van de Richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG(5)). Voor de uitvoer van levensmiddelen van dierlijke oorsprong naar de Gemeenschap moet een derde land bovendien zijn opgenomen in de lijst van landen waarvan de residuplannen voorlopig zijn goedgekeurd krachtens Richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in producten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG(6).

Bedrijven (slachthuizen, uitsnijderijen enz.) worden volgens de communautaire wetgeving ook in lijsten opgenomen.

Bij wijze van informatie kan nog worden vermeld dat elk van deze landen beschikt over een aantal invoertariefquota's voor de invoer van bepaalde hoeveelheden en soorten vlees tegen verminderde of nuldouanetarieven.

(1) PB L 302 van 31.12.1972.

(2) PB L 146 van 14.6.1979.

(3) PB L 234 van 5.9.1980.

(4) PB L 236 van 9.9.1980.

(5) PB L 125 van 23.5.1996.

(6) PB L 125 van 23.5.1996.