Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1780/01 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Samenwerking met Latijns-Amerika op het gebied van drugs.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1780/01 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Samenwerking met Latijns-Amerika op het gebied van drugs.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1780/01 van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie. Samenwerking met Latijns-Amerika op het gebied van drugs.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0205 - 0206


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1780/01

van Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) aan de Commissie

(15 juni 2001)

Betreft: Samenwerking met Latijns-Amerika op het gebied van drugs

Zes jaar na zijn oprichting is het EWDD (Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving) grondig hervormd wat betreft zowel zijn doelstellingen als zijn werkmethoden. Het kan thans uitgroeien tot een werkelijk geïntegreerd informatiesysteem inzake drugs en het door de diverse lidstaten gevoerde drugsbeleid.

De kandidaat-lidstaten, maar ook andere derde landen, wensen een beroep te doen op dit Waarnemingscentrum, met name op de mogelijkheden die het biedt wat betreft uitvoer van kennis en ervaring. Het EWDD kan reeds in de behoefte van de kandidaat-lidstaten terzake voorzien sinds de EWDD-verordening te dien einde werd aangepast en de nodige menselijke hulpmiddelen ten laste van het PHARE-programma ter beschikking werden gesteld. Hetzelfde kan niet worden gezegd van andere derde landen, met name in Latijns-Amerika. De informatie op het gebied van drugs is voor deze landen nochtans een van de prioriteiten van de samenwerking met de EU. Het EWDD beschikt niet over de nodige juridische en materiële middelen om tegemoet te komen aan de wens van de Latijns-Amerikaanse landen en rechtstreeks met hen samen te werken.

Kan de Commissie ter zake de volgende informatie verschaffen:

1. de lijst van de landen in Latijns-Amerika en Azië die gevraagd hebben te profiteren van de Europese samenwerking op het gebied van informatie inzake drugs, met het oog op de oprichting van nationale en/of regionale waarnemingscentra voor drugs;

2. de lijst en de omschrijving van de projecten die zij wat dat betreft voornemens is ten uitvoer te leggen, en de middelen die daarvoor ter beschikking staan;

3. de lijst van de Europese instellingen waarop de Commissie een beroep zal doen om de projecten ten uitvoer te leggen, de wijze waarop deze werden geselecteerd, de criteria die daarbij werden gehanteerd, enz.?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(1 augustus 2001)

De Commissie verwijst naar het antwoord dat zij gegeven heeft op de vraag van het geachte parlementslid over de samenwerking op het gebied van drugs met Latijns-Amerika met name wat betreft de aspecten in verband met het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (P-1768/01)(1).

Tot dusverre heeft alleen Venezuela gevraagd om van de Europese samenwerking op het gebied van informatie inzake drugs te mogen profiteren.

In de derde landen die geen kandidaat-lidstaten zijn wordt op dit moment slechts één plan voor de oprichting van een waarnemingspost ontwikkeld, namelijk in Venezuela, en de Commissie heeft daarvoor een subsidie van 1 950 000 uitgetrokken.

De lijst van de Europese instellingen die door de Commissie zijn geselecteerd voor de tenuitvoerlegging van dit project is nog niet opgesteld en de uitvoeringsmodaliteiten zijn nog niet volledig door de regering van Venezuela en de Commissie uitgewerkt.

(1) PB C 350 E van 11.12.2001, blz. 223.