Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2030/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Galicië en de TEN-HSL.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2030/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Galicië en de TEN-HSL.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2030/01 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Galicië en de TEN-HSL.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0049 - 0050


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2030/01

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(13 juli 2001)

Betreft: Galicië en de TEN-HSL

In document E-1046/01(1) d.d. 6 juni jl. heeft mevrouw Loyola de Palacio, lid van de Commissie, geantwoord op mijn vraag d.d. 3 april jl. over de HSL-verbinding tussen Galicië en Europa nadat de Spaanse minister van Binnenlandse Ontwikkeling en de president van de Galicische regering verklaringen hadden afgelegd over de plannen voor de HSL-verbinding tussen Sanabria-Ourense-Santiago en Meseta en tussen Corunha-Vigo-Porto en Portugal.

Onbekend met deze verklaringen en zich waarschijnlijk baserend op officiële Commissiedocumenten antwoordde mevrouw Loyola de Palacio dat de HSL-verbinding met Galicië via Ponferrada-Monforte zal lopen.

De Galicische regering heeft dit antwoord, na ervan kennis te hebben genomen, naar het rijk der fabelen verwezen en opnieuw bevestigd dat de verbinding wel degelijk via Sanabria-Ourense-Santiago zal lopen.

Wat is nu de waarheid in dit alles? Hoe ziet het HSL-netwerk dat Galicië met Meseta en Portugal moet verbinden er nu eigenlijk wel uit?

(1) PB C 340 E van 4.12.2001, blz. 155.

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(21 september 2001)

In haar antwoord op schriftelijke vraag E-1046/01(1) van het geachte parlementslid verwijst de Commissie naar de richtsnoeren uit de in 1996 door het Parlement en de Raad vastgestelde Beschikking nr. 1692/96(2) inzake een trans-Europees vervoersnet. Zoals de Commissie in haar antwoord op mondelinge vraag H-530/01 van het geachte parlementslid tijdens de zitting van juli 2001(3) al vermeldde, worden deze richtsnoeren momenteel herzien.

In het kader van de voorbereiding daarvan hebben de Spaanse nationale autoriteiten bij de Commissie een aanvraag ingediend om het nationale plan voor de hogesnelheidsspoorlijnen in het voorstel op te nemen. Dit plan omvat met name de hogesnelheidslijnen tussen Madrid en Galicië via Sanabria, van Ourense naar Santiago en het gedeelte tussen Coruna, Vigo en de grens met Portugal, zoals voortvloeit uit het akkoord tussen de Spaanse en Galicische regering. De Commissie is, zoals ook aangegeven in het op 12 september 2001 aangenomen Witboek over het Europese vervoersbeleid(4), in het kader van deze herziening van plan voor te stellen de lijst met specifieke projecten uit bijlage III aan te passen. Eén van de in het Witboek beoogde en genoemde projecten betreft de interoperabiliteit van het hogesnelheidsspoor van het Iberische net op basis van de Spaanse en Portugese nationale plannen voor hogesnelheidsspoorlijnen, waaronder de voornoemde lijnen in Galicië.

De Commissie wijst erop dat de definitie van hogesnelheidslijnen in dit plan overeenkomt met die uit Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996(5) betreffende de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem. In deze richtlijn is bepaald dat de hogesnelheidslijnen bestaan uit nieuwe speciaal aangelegde hogesnelheidslijnen voor snelheden van boven de 250 km per uur, lijnen die speciaal zijn aangepast voor hoge snelheden van ongeveer 200 km per uur en lijnen die speciaal zijn aangepast voor hoge snelheden waarvoor de snelheid per geval moet worden afgestemd.

De Commissie volgt de verschillende fasen van het plan voor de hogesnelheidslijnen in Portugal op de voet. Dit plan omvat de Atlantische spoorwegas die deel uitmaakt van het prioritaire project nr. 8 en die zou moeten bijdragen aan de continuïteit en interoperabiliteit van de Spaans-Portugese verbindingen.

(1) PB C 340 E van 4.12.2001, blz. 155.

(2) PB L 228 van 9.9.1996.

(3) Antwoord van 3.7.2001.

(4) COM(2001) 370.

(5) PB L 235 van 17.9.1996.