Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/01 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Installatie voor de verwerking van huisvuil van Fervasa in Quart de Poblet y Aldaia (Valencia, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/01 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Installatie voor de verwerking van huisvuil van Fervasa in Quart de Poblet y Aldaia (Valencia, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/01 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Installatie voor de verwerking van huisvuil van Fervasa in Quart de Poblet y Aldaia (Valencia, Spanje).

Publicatieblad Nr. 040 E van 14/02/2002 blz. 0182 - 0183


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2084/01

van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie

(13 juli 2001)

Betreft: Installatie voor de verwerking van huisvuil van Fervasa in Quart de Poblet y Aldaia (Valencia, Spanje)

Tegen de afvalverwerkingsinstallatie van Fervasa, gelegen binnen de gemeentegrenzen van Quart de Poblet y Aldaia, is bij de bevoegde Spaanse autoriteiten bezwaar aangetekend wegens de ernstige milieuproblemen die de installatie veroorzaakt.

Genoemde installatie, die 70 % van al het afval van de provincie Valencia opneemt, voldoet niet aan de bestaande normen, aangezien zij:

- stank verspreidt binnen een radius van 8 kilometer rond de installatie;

- zeer veel weglekkend afvalwater produceert omdat het gedeelte voor de fermentatie van compost niet naar behoren is afgedekt en ondoordringbaar gemaakt zodat het organisch materiaal zich vermengt met zuiveringsslib en het afval aan de oppervlakte en niet ondergronds wordt gedeponeerd, met als extra probleem dat het weglekkend afvalwater het grondwater kan vervuilen;

- een overmaat aan vluchtige uitstoot produceert omdat de installatie niet goed afgesloten is en een terugwinvoorziening ontbreekt;

- een groot aantal ratten huisvest vanwege de aard van de vuilstortplaats en de behandeling van het genoemde afval;

- een sterke mate van luchtvervuiling veroorzaakt door het voortdurende verkeer van vuilnisauto's (240 per dag), enz.

In dit verband is het bijzonder verontrustend dat de installatie van Fervasa zich bevindt boven de terrassen langs de bedding van de Poyo en direct grenst aan de beschermende waterrijke gebieden van de Valencia (met name het moeras van Albufera).

Welke maatregelen wil de Commissie nemen, in afwachting van de bestaande communautaire wetgeving terzake en vooral de hoofdstukken betreffende toezicht op vervuiling, luchtvervuiling, industriële gevaren en het beheer van stortplaatsen, ten einde de Spaanse autoriteiten te verplichten om in het geval van de installatie van Fervasa de milieuwetgeving na te leven?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(20 september 2001)

De Commissie is niet op de hoogte van het door het geachte parlementslid aangehaalde probleem.

Daarom heeft de Commissie nu aan de Spaanse autoriteiten een verzoek om inlichtingen gericht met betrekking tot de gemelde feiten, zodat zij kan nagaan of de Gemeenschapswetgeving correct is toegepast.