Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2086/01 van Pat Gallagher (UEN) aan de Commissie. Vereenvoudiging van het GLB-beheer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2086/01 van Pat Gallagher (UEN) aan de Commissie. Vereenvoudiging van het GLB-beheer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2086/01 van Pat Gallagher (UEN) aan de Commissie. Vereenvoudiging van het GLB-beheer.

Publicatieblad Nr. 364 E van 20/12/2001 blz. 0241 - 0242


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2086/01

van Pat Gallagher (UEN) aan de Commissie

(5 juli 2001)

Betreft: Vereenvoudiging van het GLB-beheer

Zou de Commissie recente informatie kunnen verstrekken over de huidige stand van zaken betreffende de vereenvoudiging van de GLB-procedures, mede gelet op het besluit om directe steunbetalingen te vereenvoudigen en heeft de Commissie plannen om deze regeling op bredere basis toe te passen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(23 juli 2001)

Na de goedkeuring door de Raad, op 19 juni 2001, van het voorstel(1) van de Commissie om betalingen van kleine bedragen aan landbouwers te vereenvoudigen, is begonnen met het opstellen van de nodige gedetailleerde uitvoeringsbepalingen. Op 3 juli 2001 heeft de Commissie met vertegenwoordigers van de regeringen in de lidstaten voor het eerst over deze regels vergaderd, en er zijn al verdere vergaderingen gepland.

In Verordening (EG) nr. 1244/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1259/1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(2) is bepaald dat de vereenvoudigde betalingsregeling met ingang van 1 januari 2002 moet worden toegepast, al moet eraan worden herinnerd dat lidstaten noch landbouwers verplicht zijn de regeling toe te passen. De werkzaamheden inzake de uitvoeringsbepalingen zouden tijdig voltooid moeten zijn opdat de lidstaten die de regeling wensen toe te passen, dat vanaf bovengenoemde datum kunnen doen.

In zijn verklaring tijdens de plenaire vergadering van het Parlement van 14 juli 2001 heeft de voor landbouw verantwoordelijke Commissaris benadrukt dat de vereenvoudigde betalingsregeling voor een proefperiode zal worden toegepast, en dat de resultaten hopelijk zo gunstig zullen zijn dat de regeling kan worden verlengd.

(1) PB C 120 E van 24.4.2001.

(2) PB L 173 van 27.6.2001.