Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2228/01 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Juridische afdelingen in de Europese Commissie en de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2228/01 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Juridische afdelingen in de Europese Commissie en de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2228/01 van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie. Juridische afdelingen in de Europese Commissie en de EU.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0081 - 0082


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2228/01

van Patricia McKenna (Verts/ALE) aan de Commissie

(18 juli 2001)

Betreft: Juridische afdelingen in de Europese Commissie en de EU

Wat is de gemiddelde werklast per jurist in de DG's Interne markt, Landbouw, Regionale aangelegenheden, Milieu, Visserij, Mededinging en Sociale zaken?

Door hoeveel juridische afdelingen en juristen worden in ieder van de bovengenoemde DG's klachten en juridische procedures behandeld?

Hoeveel zaken behandelt een jurist gemiddeld per EU-land?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(29 oktober 2001)

In elk van de in de vraag van het geachte parlementslid genoemde directoraten-generaal (Interne markt, Landbouw, Regionale aangelegenheden, Milieu, Visserij, Mededinging, Werkgelegenheid en Sociale Zaken) werken ambtenaren die zich hoofdzakelijk of in zekere mate bezig houden met klachten en juridische procedures. Kwesties met betrekking tot de correcte toepassing van de communautaire wetgeving vallen echter niet uitsluitend onder de bevoegdheid van deze afdelingen; ambtenaren in verscheidene andere directoraten-generaal hebben in hun dagelijks werk voortdurend met dergelijke zaken te maken.

De directoraten-generaal (DGs) Regionaal Beleid en Visserij hebben duidelijk afgebakende horizontale eenheden gevormd die zich met juridische vraagstukken bezighouden (REGIO.G.2 Juridische aangelegenheden, procedures en betrekkingen met de comités en de Raad en FISH.D.3 Juridische vraagstukken). Binnen deze eenheden werken respectievelijk 4 en 6 medewerkers. DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken heeft geen duidelijk aangewezen juridische eenheid daar werken juridische medewerkers verspreid over zes eenheden die werken op terreinen waarvoor, communautaire wetgeving relevant is en waar ongeveer 13 medewerkers klachten en overtredingen behandelen. Binnen Directoraat D Toepassing en Uitvoering van DG Milieu, behandelt de eenheid ENV.D.2 (Toepassing van het Gemeenschapsrecht) overtredingen en klachten. In totaal houden ongeveer 22 medewerkers in het DG zich hiermee bezig. Binnen Directoraat B (Landbouwwetgeving) van DG Landbouw, houdt Eenheid B.1 zich bezig met juridische vraagstukken in het algemeen en juridische procedures bij het Hof van Justitie in het bijzonder, terwijl Eenheid B.3 inbreukprocedures behandelt. In totaal werken in deze eenheden ongeveer 19 medewerkers.

De aard van de taken binnen DG Interne markt en DG Mededinging brengt met zich mee dat de juridische medewerkers over de verschillende afdelingen verspreid zijn.

Bij het geven van deze cijfers heeft de Commissie zich niet beperkt tot de term jurist, zoals gebruikt in de vraag van het geachte parlementslid, aangezien de behandeling van klachten en juridische procedures naast een juridische ook een grondige technische en economische analyse vereist. Derhalve hebben de cijfers betrekking op medewerkers binnen elk van deze disciplines.

Wat betreft het aantal overtredingen met betrekking tot elke lidstaat, wordt het geachte parlementslid verwezen naar het jaarlijks verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht(1), dat beschikbaar is op de volgende website: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

infractions.

In 2000 zijn 1 899 zaken aanhangig gemaakt en eind 2000 waren ongeveer 3 379 zaken in behandeling.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

(1) COM(2001) 309 def. Volume I