Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2300/01 van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie. Herstelprogramma mond- en klauwzeer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2300/01 van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie. Herstelprogramma mond- en klauwzeer.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2300/01 van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie. Herstelprogramma mond- en klauwzeer.

Publicatieblad Nr. 093 E van 18/04/2002 blz. 0102 - 0103


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2300/01

van Lord Inglewood (PPE-DE) aan de Commissie

(31 juli 2001)

Betreft: Herstelprogramma mond- en klauwzeer

Kan de Commissie mededelen of de regering van het VK een verzoek heeft ingediend om een financiële bijdrage voor een herstelprogramma voor door mond- en klauwzeer getroffen gebieden (zowel voor de landbouw als voor niet-agrarische sectoren), en zo ja, kan de Commissie daarop positief reageren?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Fischler namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2300/01 en E-2301/01

(15 oktober 2001)

Zoals de Commissie heeft aangegeven in haar antwoord op schriftelijke vraag E-1407/01 van het geachte parlementslid(1), is enige flexibiliteit mogelijk bij de aanwending van de communautaire steun die in het kader van de onderscheiden programma's voor plattelandsontwikkeling wordt verleend, en kunnen zo middelen worden bestemd voor herstelprogramma's. Of dergelijke programma's al dan niet eerst door de Commissie moeten worden goedgekeurd, hangt af van de aard ervan. De Commissie heeft van de Britse autoriteiten echter geen voorstellen tot financiering van herstelprogramma's voor de door mond- en klauwzeer getroffen plattelandsgebieden ontvangen.

Als dergelijke voorstellen bij de Commissie worden ingediend, zullen deze op hun merites worden beoordeeld voordat erop wordt gereageerd. Er zijn enkele voorstellen tot wijziging van bestaande regelingen betreffende staatssteun ontvangen, waarbij het er voor een deel om gaat middelen te concentreren op de sectoren die het ergst door de gevolgen van mond- en klauwzeer zijn getroffen. De procedure voor de goedkeuring van deze voorstellen is aan de gang.

Wat de Britse programma's voor plattelandsontwikkeling betreft, zal de Commissie handelen binnen het financiële kader dat is vastgesteld bij haar Beschikking 2000/426/EG van 26 juni 2000 houdende wijziging van Beschikking 1999/659/EG tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de middelen uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, voor maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling voor de periode 2000-2006(2), waarbij voor elk van de lidstaten de jaarlijkse toewijzingen uit de middelen van het EOGFL-Garantie zijn vastgesteld.

De Commissie is op de hoogte van besluiten die enkele toezichtcomités voor Britse programma's in het kader van doelstelling 1 of 2 hebben genomen om voor een snelle goedkeuring van projecten in de zwaarst getroffen gebieden te zorgen en te garanderen dat passende middelen beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van het economische herstel in die gebieden.

(1) PB C 364 E van 20.12.2001, blz. 104.

(2) PB L 165 van 6.7.2000.