Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2394/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Voorbereiding openstelling van tunnel onder de Mont Blanc voor vrachtautoverkeer zonder toereikende veiligheidsmaatregelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2394/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Voorbereiding openstelling van tunnel onder de Mont Blanc voor vrachtautoverkeer zonder toereikende veiligheidsmaatregelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2394/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Voorbereiding openstelling van tunnel onder de Mont Blanc voor vrachtautoverkeer zonder toereikende veiligheidsmaatregelen.

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0073 - 0074


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2394/01

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(20 augustus 2001)

Betreft: Voorbereiding openstelling van tunnel onder de Mont Blanc voor vrachtautoverkeer zonder toereikende veiligheidsmaatregelen

1. Kan de Commissie bevestigen dat er voorbereidingen worden getroffen om de tunnel onder de Mont Blanc tussen Chamonix in Frankrijk en Courmayeur in Italië, die sinds 23 maart 1999 is gesloten als gevolg van een door een vrachtauto veroorzaakte brand, eind 2001 opnieuw te openen voor het autoverkeer?

2. Kan zij tevens bevestigen dat de Mont Blanc tunnel tot nu toe nog niet is voorzien van watergordijnen en een volwaardige parallelle vluchttunnel maar alleen van een enigszins verruimde ventilatietunnel, en dat de tunnel daarmee niet voldoet aan hedendaagse veiligheidseisen, waardoor hij volstrekt niet kan voldoen aan de nieuwe inzichten die zijn verkregen door de tunnelbranden in de afgelopen jaren?

3. Is het haar bekend of in deze ruim dertig jaar geleden ontworpen krappe tunnel met één buis voor twee richtingen, die aanvankelijk bedoeld was voor een beperkt gebruik ten behoeve van het personenverkeer maar in de loop der tijd steeds meer doortocht heeft geboden aan een groeiende stroom vrachtauto's, opnieuw ook vrachtverkeer zal worden toegestaan?

4. Deelt de Commissie de vrees dat de Mont Blanc route veel doorgaand internationaal vrachtverkeer aantrekt omdat deze verbinding de mogelijkheid biedt te dienen als sluiproute om het nabijgelegen Zwitserland, dat tracht dit verkeer te beperken en over te hevelen naar de spoorwegen, terzijde te laten liggen?

5. Hoe denkt de Commissie te voorkómen dat dergelijke gevaarlijke verkeersverbindingen voortbestaan of terugkeren en dat zij worden gebruikt door transporten die grote risico's opleveren voor andere weggebruikers?

6. Is het de Commissie bekend dat het langdurig achterwege blijven van vrachtverkeer over de aansluitende wegen door de bewoners en gemeentebesturen van omliggende plaatsen wordt ervaren als een sterke verbetering van hun leefmilieu omdat geluidsoverlast en luchtverontreiniging sterk zijn afgenomen en de verkeersveiligheid is verbeterd?

7. Wat denkt de Commissie te kunnen bijdragen aan het leefbaar houden van deze kwetsbare streek langs een binnengrens van de EU?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(7 november 2001)

In haar Witboek betreffende het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010(1) is de Commissie van mening dat de veiligheidskwestie in lange verkeerstunnels van uitermate groot belang is voor het gemeenschappelijke vervoersbeleid, vooral omdat deze tunnels belangrijke schakels zijn in tal van grensoverschrijdende verbindingen. Daarom komt de Commissie met een Europees initiatief met betrekking tot de harmonisatie van de minimale veiligheidseisen om te zorgen voor omstandigheden die een hoog veiligheidsniveau kunnen waarborgen voor alle gebruikers van weg- en spoortunnels, met name in het trans-Europese vervoersnetwerk.

De Franse en Italiaanse autoriteiten zijn inderdaad een paar maanden geleden begonnen met de voorbereidingen om de Mont-Blanctunnel in principe eind 2001 opnieuw voor autoverkeer open te stellen. De gerenoveerde tunnel is voorzien van moderne apparatuur die de veiligheid in de tunnel aanzienlijk verhoogt.

De Commissie is van mening dat de heropening van de Mont-Blanctunnel alleen kan plaatsvinden op basis van veiligheidscriteria en dan alleen wanneer aan alle desbetreffende voorwaarden is voldaan. De bevoegde nationale autoriteiten moeten nagaan of de tunnels aan deze maatregelen voldoen. De Commissie benadrukt in dit opzicht dat één van de belangrijkste maatregelen waar op gelet dient te worden, te maken heeft met de afstand tussen de voertuigen die door de tunnel rijden. Deze maatregel zal bijdragen tot een vermindering van het vrachtverkeer op deze verkeersroute.

Voor wat betreft de controle op de stroom inlandtransport in de Alpen, met name in het gebied van de Mont Blanc, vindt de Commissie (en zij heeft dit al meerdere malen laten weten) dat de twee spoorwegroutes, de route Lyon-Turijn en de Brenner-route, die al in de oriëntatie uit 1996 voor het trans-Europese transportnet ter sprake zijn gekomen zo snel mogelijk voltooid en in gebruik genomen moeten worden. De bouw van de langste tunnel ter wereld onder de Sint Gothard in Zwitserland bewijst dat een dergelijk project wel degelijk mogelijk is.

Naast de ontwikkeling van nieuwe alternatieven en infrastructuren die een belangrijk deel van het goederenvervoer door de regio voor hun rekening zullen nemen, zal het rekeningrijden als instrument voor verkeersregeling gebruikt moeten worden. Het Witboek doet een voorstel om de bestaande heffingsstelsels te wijzigen, zodat deze de kosten die met de verschillende transportwijzen verbonden zijn beter weerspiegelen. In het kader van de doelstelling van de duurzame mobiliteit zouden de verworven opbrengsten kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van milieuvriendelijkere transportwijzen.

In dezelfde lijn ligt het voorstel van de Commissie om namens de Gemeenschap het vervoerprotocol bij de Alpenovereenkomst te ondertekenen. Dit protocol vormt een politiek signaal voor een beter evenwicht tussen vervoerswijzen hoewel de bijbehorende bepalingen een zekere flexibiliteit toelaten die per geval moet worden beoordeeld. Meer in het algemeen is de Commissie van plan een aantal ecologische doelstellingen te ontwikkelen voor een duurzaam vervoerssysteem op middellange en lange termijn. Dit onderdeel zal worden gepreciseerd in een mededeling van de Commissie in 2002.

(1) COM(2001) 370 def.