Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2471/01 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Fraude ten koste van de EU door Italianen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2471/01 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Fraude ten koste van de EU door Italianen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2471/01 van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie. Fraude ten koste van de EU door Italianen.

Publicatieblad Nr. 081 E van 04/04/2002 blz. 0183 - 0183


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2471/01

van Raffaele Costa (PPE-DE) aan de Commissie

(3 september 2001)

Betreft: Fraude ten koste van de EU door Italianen

De Commissie staat in voor de uitbetaling van aanzienlijke communautaire subsidies aan diverse sectoren. Zij is ook verantwoordelijk voor de controles op en de vastelling van eventuele fraude door de begunstigden van de subsidies. Kan de Commissie mij een lijst doen toekomen van de fraudegevallen die in de jaren 1998, 1999 en 2000 in Italië zijn geconstateerd, tezamen met de bedragen die ermee zijn gemoeid en de percentages van wat tot nu toe gerecupereerd is kunnen worden?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(2 oktober 2001)

De Commissie merkt op dat onderscheid moet worden gemaakt tussen het directe beheer van de communautaire fondsen en het met de lidstaten gedeelde beheer (indirecte uitgaven uit hoofde van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL-Garantie) en structuurmaatregelen).

De verantwoordelijkheid voor het beheer van de indirecte uitgaven, met inbegrip van zowel de preventie en vervolging van onregelmatigheden en fraude als de invordering, berust in de eerste plaats bij de lidstaten. Deze zijn verplicht onregelmatigheden aan de Commissie te melden, waarna deze zich genoodzaakt kan zien op te treden, met name om aanvullende controles of onderzoeken te verrichten.

Wat meer in het bijzonder Italië betreft, geven de recente jaarverslagen van de Commissie betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen en de fraudebestrijding een indicatie van het aantal gevallen en de ernst van de onregelmatigheden alsook van het invorderingspercentage, en dat zowel voor de EOGFL-Garantie als voor de structuurmaatregelen(1).

Op het gebied van de directe uitgaven, die onder de verantwoordelijkheid van de Commissie vallen, bestaan er geen statistieken waaruit de onregelmatigheden en fraudegevallen waarbij Italiaanse onderdanen betrokken zijn en de invorderingspercentages die daarmee samenhangen, kunnen worden gedistilleerd.

(1) COM(1999) 590 def., COM(2000) 718 def. en COM(2001) 255 def./2. Zie ook het eerste verslag betreffende de operationele werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) over de periode 1 juni 1999 tot 31 mei 2000: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/reports/index_fr.htm.