Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2589/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Milieuagressie in het natuurpark Los Tilos (Gran Canaria, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2589/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Milieuagressie in het natuurpark Los Tilos (Gran Canaria, Spanje).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2589/01 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Milieuagressie in het natuurpark Los Tilos (Gran Canaria, Spanje).

Publicatieblad Nr. 115 E van 16/05/2002 blz. 0129 - 0130


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2589/01

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(25 september 2001)

Betreft: Milieuagressie in het natuurpark Los Tilos (Gran Canaria, Spanje)

Het speciale natuurreservaat Los Tilos (Gran Canaria) is daartoe uitgeroepen met wet 12/1994 van ruimtelijke ordening voor de Canarische eilanden. De flora en de fauna bestaan uit laurierbos, er zijn inheemse planten- en diersoorten te vinden (meer dan 50 planten en een groot aantal ongewervelde dieren), waarvan sommige gevaar lopen uit te sterven.

De afgelopen jaren is met geld uit Europese fondsen het water dat het bos voedde, afgetapt voor intensieve cultures en soms voor particulier gebruik.

De door de EU medegefinancierde projecten moeten zich in het algemeen houden aan de communautaire milieuwetgeving.

Daarom de volgende vragen:

- is voldaan aan richtlijn 85/337/EEG(1) over milieueffectrapportage;

- hebben de bevoegde autoriteiten zich gehouden aan de communautaire afspraken over natuurbeheer, in het bijzonder de waterkaderrichtlijn;

- is richtlijn 92/43/EEG(2) wel correct toegepast die dit natuurpark als habitat van uitzonderlijk belang kwalificeert?

Wat kan de Commissie doen om er in dit geval voor te zorgen dat het communautaire recht wordt toegepast en dat van de communautaire fondsen een zodanig gebruik wordt gemaakt dat het aan het behoud van Los Tilos ten goede komt?

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

(2) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(6 november 2001)

Het natuurpark Los Tilos de Moya, ES7010005, een gebied van 83 hectare, is door Spanje officieel voor het Natura 2000-netwerk voorgesteld als gebied van communautair belang in de zin van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habitatrichtlijn).

In het reservaat komen de volgende habitats van communautair belang voor: lavavlakten en natuurlijke uitgravingen (8320), macaronesische laurierbossen (9363) en endemische macaronesische heide.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat gebieden die zijn opgenomen op hun nationale lijst van voorgestelde gebieden van communautair belang niet achteruit gaan voordat de communautaire lijst van gebieden van communautair belang is aangenomen.

In artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn is bepaald: voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied.

De Commissie beschikt niet over informatie over dit project en zij zal dan ook de Spaanse regering schriftelijk verzoeken om nadere informatie over het project voor kanalisatie binnen het gebied ES7010005.